โรงเรียนเมืองกระบี่

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ จิรนันท์ บุญฉันท์[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
คนทำดีมีคะแนน 5
รวม 5 คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

คนทำดีมีคะแนน

1 วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564
รายการ : ช่วยปิดไฟฟ้า ปิดพัดลมในห้องเรียนที่ลืมปิดไว้
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (ชวิศา)
+ 5