โรงเรียนเมืองกระบี่

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ ลลิตา พิมอินทร์[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
รวม คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................