คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 3/10

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
-
 เด็กชาย กมลวัฒ กระบี่น้อย  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย เกรียงศักดิ์ เต้บำรุง  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย คุณากร บุตรครุธ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย จักรพรรดิ์ บุตรกริม  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ณัฐพงษ์ กิ่งเล็ก  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ธนากร ยาแดง  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ธนาวุฒิ บุญฤทธิ์  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย นิพนธ์ ถิณลิพอน  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ประวิณ แก้วเล็ก  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย พิพัฒน์ เล็กกุล  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย วีรวัฒน์ แสงศรี  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย วีระเดช ฟักอ่อน  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย วีระยุทธ์ เนื้อนุ้ย  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ศิระ พูลเพิ่ม  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ศิริพัฒน์ ทับทอง  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ศุภกร พรหมาลิขิต  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ศุภกฤต ตันเลียง  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ศุภชัย ช่างเรือ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย สิทธิ์ศักดิ์ สุขเจริญ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย อนุชิต มุคุระ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย อภิรักษ์ เกื้อกูล  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย อภิสร นราจร  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง กชกร ฆังรัตนะ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง กาญจนา หลีดี  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง เขมนิจ เคนาลาด  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง จิราพร รักสกุล  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง ชลธิชา คงสังข์  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง ญาดา เพชรลูก  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง นภิสา แก้วสลำ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง ปานไพลิน นบนอบ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง พรพิมล บุตรชำลิ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง ภริตา ประทุมวรรณ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง มัลลิกา เกาะกลาง  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง สุวภัทร แก้วทอง  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ภาชนะทอง  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง อรณภา เทพเสถียร  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง ศศิธร หันบุตร  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย สุรเชษฐ์ เชาว์เลอเลิศ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง อรรคนารี สมัครแก้ว  มัธยม 3/10
-