สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
มัธยม
6/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
6/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/15
มัธยม
6/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
มัธยม
5/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
มัธยม
5/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
5/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/21
มัธยม
5/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
มัธยม
4/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
มัธยม
4/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
มัธยม
4/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
มัธยม
4/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
มัธยม
3/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
มัธยม
3/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
มัธยม
3/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
มัธยม
3/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/28
มัธยม
2/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
2/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
2/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
มัธยม
2/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
มัธยม
1/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
มัธยม
1/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
มัธยม
1/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
มัธยม
1/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 0/0
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน ธันวาคม ปี 2565 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 100.00%