โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ ปฏิพัทธ์ สังสีแก้ว[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
ความสามารถด้านวิชาการ 20
ความสามารถด้านกีฬา 30
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 105
คนทำดีมีคะแนน 57
รวม 212 คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

ความสามารถด้านวิชาการ

1 วันที่ : 24 กรกฎาคม 2561
รายการ : แข่งขันโครงานวิทยาศาสตร์ ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
รายละเอียด/ผู้บันทึก : แข่งเปตอง (กานต์)
+ 20

ความสามารถด้านกีฬา

1 วันที่ : 4 ธันวาคม 2560
รายการ : แข่งขันกีฬาเปตองระดับชนะเลิศเขต
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (กานต์)
+ 30

คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ

1 วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561
รายการ : ปลูกฝังค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 วัน
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 40
2 วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561
รายการ : อบรมผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 20
3 วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561
รายการ : เก็บสิ่งของได้
รายละเอียด/ผู้บันทึก : ยกเก้าอี้ (จินตนา)
+ 5
4 วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
รายการ : ปลูกฝังค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 วัน
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 40

คนทำดีมีคะแนน

1 วันที่ : 24 สิงหาคม 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : เก็บกวาดห้อง(ปุณณภา)
+ 5
2 วันที่ : 28 สิงหาคม 2560
รายการ : เก็บขยะในโรงรถเล็กน้อย
รายละเอียด/ผู้บันทึก : เก็บขยะ(จินตนา)
+ 2
3 วันที่ : 1 กันยายน 2560
รายการ : ช่วยครูจัดกิจกรรม
รายละเอียด/ผู้บันทึก : กิจกรรมกีฬาสี(ปุณณภา)
+ 10
4 วันที่ : 13 กันยายน 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 10
5 วันที่ : 25 กันยายน 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 10
6 วันที่ : 8 มกราคม 2561
รายการ : ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (ประเกียรติ)
+ 10
7 วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561
รายการ : ช่วยครูจัดกิจกรรม
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (ปุณณภา)
+ 10