โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ อินทิรา อะปะมายา[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
ความสามารถด้านวิชาการ 5
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 40
คนทำดีมีคะแนน 52
รวม 97 คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

ความสามารถด้านวิชาการ

1 วันที่ : 25 กันยายน 2560
รายการ : แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (อันดับ 3 หรือ เข้าร่วม)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 5

คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ

1 วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561
รายการ : ปลูกฝังค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 วัน
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 40

คนทำดีมีคะแนน

1 วันที่ : 1 กันยายน 2560
รายการ : ช่วยครูจัดกิจกรรม
รายละเอียด/ผู้บันทึก : กิจกรรมกีฬาสี(ปุณณภา)
+ 10
2 วันที่ : 1 ธันวาคม 2560
รายการ : ฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร(ไม่บังคับ)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (ปุณณภา)
+ 5
3 วันที่ : 22 ธันวาคม 2560
รายการ : ออมเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน(บังคับ)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 2
4 วันที่ : 8 มกราคม 2561
รายการ : ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (ประเกียรติ)
+ 10
5 วันที่ : 19 มกราคม 2561
รายการ : ช่วยครูจัดกิจกรรม
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 10
6 วันที่ : 23 มกราคม 2561
รายการ : ฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร(ไม่บังคับ)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 5
7 วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561
รายการ : ช่วยครูจัดกิจกรรม
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (ปุณณภา)
+ 10