โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ ชัยรัตน์ ศรีแสน[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 40
คนทำดีมีคะแนน 70
รวม 110 คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ

1 วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
รายการ : ปลูกฝังค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 วัน
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 40

คนทำดีมีคะแนน

1 วันที่ : 1 กันยายน 2560
รายการ : ช่วยครูจัดกิจกรรม
รายละเอียด/ผู้บันทึก : กิจกรรมกีฬาสี(ปุณณภา)
+ 10
2 วันที่ : 6 กันยายน 2560
รายการ : อาสาช่วยครูถือของ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : อาสาช่วยครู(ปุณณภา)
+ 5
3 วันที่ : 11 กันยายน 2560
รายการ : อาสาช่วยครูถือของ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (อภิวิชญ์)
+ 5
4 วันที่ : 13 กันยายน 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 10
5 วันที่ : 20 กันยายน 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 10
6 วันที่ : 8 มกราคม 2561
รายการ : ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (ประเกียรติ)
+ 10
7 วันที่ : 22 มกราคม 2561
รายการ : ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (ปุณณภา)
+ 10
8 วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561
รายการ : ช่วยครูจัดกิจกรรม
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (ปุณณภา)
+ 10