โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ ธนธร สาระเนตร[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
ความสามารถด้านกีฬา 30
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 20
คนทำดีมีคะแนน 54
รวม 104 คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

ความสามารถด้านกีฬา

1 วันที่ : 4 ธันวาคม 2560
รายการ : แข่งขันกีฬาเปตองระดับชนะเลิศเขต
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (กานต์)
+ 30

คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ

1 วันที่ : 18 ธันวาคม 2560
รายการ : ค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 20

คนทำดีมีคะแนน

1 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560
รายการ : ช่วยครูจัดบอร์ดวิชาการ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 10
2 วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 10
3 วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560
รายการ : ช่วยครูจัดกิจกรรม
รายละเอียด/ผู้บันทึก : ช่วยครูเก็บขยะทำความสะอาด (อภิวิชญ์)
+ 10
4 วันที่ : 15 ธันวาคม 2560
รายการ : ออมเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน(บังคับ)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 2
5 วันที่ : 19 ธันวาคม 2560
รายการ : ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 10
6 วันที่ : 22 ธันวาคม 2560
รายการ : ออมเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน(บังคับ)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 2
7 วันที่ : 30 มกราคม 2561
รายการ : ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 5
8 วันที่ : 31 มกราคม 2561
รายการ : ฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร(ไม่บังคับ)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 5