โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ ธนนนท์ ศรีแสน[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
ความสามารถด้านวิชาการ 40
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 300
คนทำดีมีคะแนน 69
รวม 409 คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

ความสามารถด้านวิชาการ

1 วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายการ : แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (อันดับ 2)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 10
2 วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายการ : รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 30

คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ

1 วันที่ : 18 ธันวาคม 2560
รายการ : ค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 20
2 วันที่ : 19 ธันวาคม 2560
รายการ : ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 30
3 วันที่ : 19 ธันวาคม 2560
รายการ : ค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 20
4 วันที่ : 30 มกราคม 2561
รายการ : ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 30
5 วันที่ : 26 มีนาคม 2561
รายการ : ปลูกฝังค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 วัน
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 40
6 วันที่ : 26 มีนาคม 2561
รายการ : พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(2)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 40
7 วันที่ : 26 มีนาคม 2561
รายการ : ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 30
8 วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายการ : ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2557
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 20
9 วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายการ : ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 20
10 วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายการ : ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 30
11 วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายการ : อบรมผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 20

คนทำดีมีคะแนน

1 วันที่ : 18 สิงหาคม 2560
รายการ : ออมเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน(บังคับ)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : ช่วยครูถือของ(กานต์)
+ 2
2 วันที่ : 5 กันยายน 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (เอกวัฒน์)
+ 5
3 วันที่ : 11 กันยายน 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (อภิวิชญ์)
+ 5
4 วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 10
5 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560
รายการ : ช่วยครูจัดบอร์ดวิชาการ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 10
6 วันที่ : 13 ธันวาคม 2560
รายการ : ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 10
7 วันที่ : 15 ธันวาคม 2560
รายการ : ออมเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน(บังคับ)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 2
8 วันที่ : 18 ธันวาคม 2560
รายการ : ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พรเพ็ญ)
+ 10
9 วันที่ : 31 มกราคม 2561
รายการ : ฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร(ไม่บังคับ)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 5
10 วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561
รายการ : ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (พนิดา)
+ 10