โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ เกียรติศักดิ์ แลบัว[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
คนทำดีมีคะแนน 15
รวม 15 คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

คนทำดีมีคะแนน

1 วันที่ : 22 พฤษภาคม 2561
รายการ : ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (เอกวัฒน์)
+ 10
2 วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561
รายการ : ช่วยงานโรงเรียน เช่น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ รดน้ำต้นไม้
รายละเอียด/ผู้บันทึก : ทำสนามเปตอง (กานต์)
+ 5