โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ ณัฐพงษ์ ครองไธสง[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
คนทำดีมีคะแนน 10
รวม 10 คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

คนทำดีมีคะแนน

1 วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561
รายการ : ช่วยงานโรงเรียน เช่น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ รดน้ำต้นไม้
รายละเอียด/ผู้บันทึก : ทำสนามเปตอง (กานต์)
+ 5
2 วันที่ : 3 สิงหาคม 2561
รายการ : อาสาช่วยครูถือของ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (ประกายแก้ว)
+ 5