โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ วัชรวิชญ์ นพคุณ[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
ความสามารถด้านวิชาการ 20
คนทำดีมีคะแนน 10
รวม 30 คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

ความสามารถด้านวิชาการ

1 วันที่ : 24 กรกฎาคม 2561
รายการ : แข่งขันโครงานวิทยาศาสตร์ ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
รายละเอียด/ผู้บันทึก : แข่งเปตอง (กานต์)
+ 20

คนทำดีมีคะแนน

1 วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561
รายการ : ช่วยงานโรงเรียน เช่น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ รดน้ำต้นไม้
รายละเอียด/ผู้บันทึก : ทำสนามเปตอง (กานต์)
+ 5
2 วันที่ : 31 สิงหาคม 2561
รายการ : ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (ประกายแก้ว)
+ 5