โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ อดิศักดิ์ สิมณี[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 80
รวม 80 คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ

1 วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562
รายการ : ปลูกฝังค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 วัน
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 40
2 วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
รายการ : พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(2)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 40