โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ อภิสิทธิ์ งอกโพธิ์[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
คนทำดีมีคะแนน 5
รวม 5 คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

คนทำดีมีคะแนน

1 วันที่ : 19 กรกฎาคม 2561
รายการ : อาสาช่วยครูถือของ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : ถือของ (กานต์)
+ 5