โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ รัติยา สอนสัง[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 10
คนทำดีมีคะแนน 34
รวม 44 คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ

1 วันที่ : 4 ธันวาคม 2561
รายการ : ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความสื่อสัตย์ระดับโรงเรียน
รายละเอียด/ผู้บันทึก : กวาดถนน (พรเพ็ญ)
+ 10

คนทำดีมีคะแนน

1 วันที่ : 24 สิงหาคม 2560
รายการ : อาสาช่วยครูถือของ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (รุ่งไพลิน)
+ 5
2 วันที่ : 5 กันยายน 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (เอกวัฒน์)
+ 5
3 วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 10
4 วันที่ : 13 ธันวาคม 2560
รายการ : อาสาช่วยครูถือของ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (จันทร์นิภา)
+ 5
5 วันที่ : 15 ธันวาคม 2560
รายการ : ออมเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน(บังคับ)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 2
6 วันที่ : 22 ธันวาคม 2560
รายการ : ออมเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน(บังคับ)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 2
7 วันที่ : 31 มกราคม 2561
รายการ : ฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร(ไม่บังคับ)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 5