โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

แฟ้มบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียนของ สาวินี ปักการะโน[No canvas support]

ตารางสรุปคะแนนความสามารถจากการบันทึกกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียนทั้งหมด

หมวดหมู่ คะแนน
คนทำดีมีคะแนน 44
รวม 44 คะแนน

ผู้รับรอง...................................................

(...........................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

คนทำดีมีคะแนน

1 วันที่ : 5 กันยายน 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (เอกวัฒน์)
+ 5
2 วันที่ : 21 กันยายน 2560
รายการ : กวาดห้องเรียนเล็กน้อย
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 2
3 วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (สุเมธ)
+ 10
4 วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560
รายการ : ช่วยครูจัดกิจกรรม
รายละเอียด/ผู้บันทึก : ช่วยครูเก็บขยะทำความสะอาด (อภิวิชญ์)
+ 10
5 วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560
รายการ : ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
รายละเอียด/ผู้บันทึก : ช่วยครูเก็บขยะทำความสะอาด (อภิวิชญ์)
+ 10
6 วันที่ : 15 ธันวาคม 2560
รายการ : ออมเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน(บังคับ)
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 2
7 วันที่ : 22 พฤษภาคม 2561
รายการ : ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
รายละเอียด/ผู้บันทึก : (นพณัฐ)
+ 5