คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 1/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2804
 เด็กชาย กนกพล จิตรหาญ  มัธยม 1/1
50
2805
 เด็กชาย กฤษดากร พุทธาสมศรี  มัธยม 1/1
70
2807
 เด็กชาย กันธร ทองน้อย  มัธยม 1/1
60
2808
 เด็กชาย กิตตินัย แซ่อึง  มัธยม 1/1
55
2809
 เด็กชาย จิรศักดิ์ อินตา  มัธยม 1/1
60
2810
 เด็กชาย ไชยวัฒน์ เค่าใฮ  มัธยม 1/1
70
2811
 เด็กชาย ดนุสรณ์ สวนบ่อแร่  มัธยม 1/1
-115
2812
 เด็กชาย เทพพิทักษ์ กันรัมย์  มัธยม 1/1
-10
2813
 เด็กชาย ธนากร อินทร์พันธ์  มัธยม 1/1
60
2814
 เด็กชาย นนทกานต์ วิเศษสัตย์  มัธยม 1/1
-70
2815
 เด็กชาย นัฐภพ ดอกกระโทก  มัธยม 1/1
-44
2817
 เด็กชาย สิทธิชัย ฝอยทอง  มัธยม 1/1
-320
2819
 เด็กชาย สิรธีร์ สีสันงาม  มัธยม 1/1
-340
2820
 เด็กชาย สุทธิภาธร มีชัยธร  มัธยม 1/1
60
2821
 เด็กชาย ศุภชัย ยัยสุข  มัธยม 1/1
10
2822
 เด็กชาย อนุชิต เฉลิมญาติ  มัธยม 1/1
65
2823
 เด็กชาย อนุวัต นัสฐาน  มัธยม 1/1
-25
2824
 เด็กชาย อัศฎาวุธ สารพิมพา  มัธยม 1/1
-82
2826
 เด็กหญิง กรกนก นันอุมาลี  มัธยม 1/1
80
2827
 เด็กหญิง ชนิกานต์ ศรีนาม  มัธยม 1/1
80
2829
 เด็กหญิง ชลิสา สมอาจ  มัธยม 1/1
80
2830
 เด็กหญิง นิตยา ศาลาแดง  มัธยม 1/1
95
2831
 เด็กหญิง ปาริขาติ วอหล้า  มัธยม 1/1
80
2832
 เด็กหญิง ปาลิตา เพชรรัมย์  มัธยม 1/1
78
2833
 เด็กหญิง พิมพิดา ตระกูลรัมย์  มัธยม 1/1
85
2834
 เด็กหญิง ภาสินี ทองนอก  มัธยม 1/1
75
2835
 เด็กหญิง วาสนา พนมสัย  มัธยม 1/1
80
2836
 เด็กหญิง สุดารัตน์ สุธารัมย์  มัธยม 1/1
95
2858
 เด็กชาย อำนาจ สีสัน  มัธยม 1/1
60