คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 1/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2880
 เด็กชาย กิตติพล ศรีษะนอก  มัธยม 1/1
100
2881
 เด็กชาย จักรพล ประกาศนียบัตร  มัธยม 1/1
98
2882
 เด็กชาย โชคณัฐพล หลังแก้ว  มัธยม 1/1
100
2883
 เด็กชาย ณรงค์เดช​ เพลียลุน  มัธยม 1/1
100
2884
 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์​ เพลียลุน  มัธยม 1/1
100
2885
 เด็กชาย ธนากร ปักเคทาติ  มัธยม 1/1
100
2886
 เด็กชาย ธรณ์เทพ ปานทอง  มัธยม 1/1
100
2887
 เด็กชาย ธีระชัย ปักกัดตัง  มัธยม 1/1
100
2888
 เด็กชาย ปภินวิทยา ชาไธสง  มัธยม 1/1
100
2889
 เด็กชาย สหรัฐ​ สนั่นชาติ  มัธยม 1/1
100
2890
 เด็กชาย สิธุชา ราตรี  มัธยม 1/1
100
2891
 เด็กชาย อนันดา แดนราชรัมย์  มัธยม 1/1
100
2892
 เด็กชาย อนุชา คะเรรัมย์  มัธยม 1/1
100
2893
 เด็กชาย อภิเชษฐ์ สิทธิสุข  มัธยม 1/1
100
2894
 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สันทาลุนัย  มัธยม 1/1
100
2895
 เด็กหญิง กัลยา ศิริ  มัธยม 1/1
100
2896
 เด็กหญิง จินตพร​ ใจ​รัมย์​  มัธยม 1/1
90
2897
 เด็กหญิง จันทร์ดา ถิ่นวิมล  มัธยม 1/1
100
2898
 เด็กหญิง พรวลัย เด็ดขาด  มัธยม 1/1
100
2899
 เด็กหญิง แพรวา พุกซอ  มัธยม 1/1
100
2900
 เด็กหญิง รุ่งนภา บุญอาจ  มัธยม 1/1
100
2901
 เด็กหญิง วารุณี วาหะรัมย์  มัธยม 1/1
100
2902
 เด็กหญิง สุภัสสร เทียนสันเทียะ  มัธยม 1/1
100
2903
 เด็กหญิง สุวรรณอัมพร หารศรีภูมิ  มัธยม 1/1
100
2957
 เด็กชาย อนันต์ อินทร์จันทร์  มัธยม 1/1
100