คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 1/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2720
 เด็กชาย กิตติภูมิ ทบพวก  มัธยม 1/1
55
2721
 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ แลบัว  มัธยม 1/1
115
2722
 เด็กชาย จตุรงค์ ชินรัมย์  มัธยม 1/1
40
2723
 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ครองไธสง  มัธยม 1/1
110
2724
 เด็กชาย ธีรพงษ์ วงศามาลย์  มัธยม 1/1
95
2725
 เด็กชาย ธีรพรรณ วงศามาลย์  มัธยม 1/1
105
2726
 เด็กชาย ธีรวิทย์ คุ้มเล่ายุง  มัธยม 1/1
110
2727
 เด็กชาย นันทพร ประพฤตินอก  มัธยม 1/1
105
2728
 เด็กชาย นุติพงษ์ นามศรี  มัธยม 1/1
50
2729
 เด็กชาย พีรพล เพียรธัญญการ  มัธยม 1/1
80
2730
 เด็กชาย วรวุฒิ ตอรบรัมย์  มัธยม 1/1
80
2731
 เด็กชาย วราเพชร บัวพันธ์  มัธยม 1/1
105
2732
 เด็กชาย วัชรวิชญ์ นพคุณ  มัธยม 1/1
130
2733
 เด็กชาย วายุ เดชารัมย์  มัธยม 1/1
95
2734
 เด็กชาย วิระกร นาคูณ  มัธยม 1/1
105
2735
 เด็กชาย วุฒิพร มาทุมมี  มัธยม 1/1
85
2736
 เด็กชาย ศรีสวัสดิ์ ปักกัดตัง  มัธยม 1/1
100
2737
 เด็กชาย สิทธิพร มะลิตะวา  มัธยม 1/1
100
2738
 เด็กชาย อดิศักดิ์ สิมณี  มัธยม 1/1
100
2739
 เด็กชาย อนุชา จันดากุล  มัธยม 1/1
50
2740
 เด็กชาย อภิศักดิ์ งอกโพธิ์  มัธยม 1/1
110
2741
 เด็กชาย อภิสิทธิ์ งอกโพธิ์  มัธยม 1/1
105
2742
 เด็กชาย อรรถพล กันทะอุโมงค์  มัธยม 1/1
100
2743
 เด็กหญิง ชลธิชา ใจตรง  มัธยม 1/1
105
2744
 เด็กหญิง ทักขิญา วัชรูจี  มัธยม 1/1
105
2745
 เด็กหญิง ปฏิมากร แสนทอง  มัธยม 1/1
110
2746
 เด็กหญิง ปาริฉัตร พิมพ์นนท์  มัธยม 1/1
105
2747
 เด็กหญิง พรชนัน หลี่อินทร์  มัธยม 1/1
100
2748
 เด็กหญิง พรพรรณ จั้นพลแล่น  มัธยม 1/1
100
2749
 เด็กหญิง พัชรี วิเศษพันธ์  มัธยม 1/1
105
2750
 เด็กหญิง พีรยา คำหมื่น  มัธยม 1/1
100
2751
 เด็กหญิง ภัทรวดี กมลอิง  มัธยม 1/1
110
2752
 เด็กหญิง ภัทรินทร์ สาวัตถี  มัธยม 1/1
100
2753
 เด็กหญิง กมลรัตน์ ไกรจันทร์  มัธยม 1/1
55
2754
 เด็กหญิง อรอินทุ์ ศรีภูวงษ์  มัธยม 1/1
100