คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 1/2

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2904
 เด็กชาย กฤตพร ศรสุข  มัธยม 1/2
100
2905
 เด็กชาย เกรียงไกร ชมอินทร์  มัธยม 1/2
100
2906
 เด็กชาย คุณากร ภูมิกอง  มัธยม 1/2
100
2907
 เด็กชาย จักรพรรดิ สารพิมพ์  มัธยม 1/2
100
2908
 เด็กชาย ชนินทร ลุ่มลึก  มัธยม 1/2
100
2909
 เด็กชาย เชิดชัย วนกลาง  มัธยม 1/2
100
2910
 เด็กชาย ทีปกรณ์ ปานทอง  มัธยม 1/2
100
2911
 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปักการะเน  มัธยม 1/2
100
2912
 เด็กชาย นพเกล้า หมายมุ่ง  มัธยม 1/2
100
2913
 เด็กชาย พีรพัฒน์ เวียงอินทร์  มัธยม 1/2
100
2914
 เด็กชาย พีระพัฒน์ คะรวนรัมย์  มัธยม 1/2
100
2915
 เด็กชาย วรายุส โพธิขำ  มัธยม 1/2
100
2916
 เด็กหญิง กชกร พืชผักหวาน  มัธยม 1/2
100
2917
 เด็กหญิง กรนิภา ปินะการัง  มัธยม 1/2
100
2918
 เด็กหญิง เกตน์นิภา เจริญศิลป์  มัธยม 1/2
100
2919
 เด็กหญิง ขวัญจิรา ปักการะเน  มัธยม 1/2
100
2920
 เด็กหญิง จิราพัชร โพธิ์กลาง  มัธยม 1/2
100
2921
 เด็กหญิง ณัฐชา ราตรี  มัธยม 1/2
100
2922
 เด็กหญิง ณัฐธิตา ปัดตาปัดโต  มัธยม 1/2
100
2923
 เด็กหญิง พรกนก มีสนาม  มัธยม 1/2
100
2924
 เด็กหญิง วิรัญชนา ดงประการ  มัธยม 1/2
100
2925
 เด็กหญิง สวิตตา สมมุติรัมย์  มัธยม 1/2
100
2926
 เด็กหญิง สุวนันท์ กิจหนูรัตน์  มัธยม 1/2
100
2927
 เด็กหญิง อรณรินทร์ ปิ่นงาม  มัธยม 1/2
100