คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 1/2

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2837
 เด็กชาย กฤตภาส อุดมพันธ์  มัธยม 1/2
100
2838
 เด็กชาย กวิน ไหลหาโคตร  มัธยม 1/2
100
2839
 เด็กชาย กิตติ สังข์เพ็ชร  มัธยม 1/2
100
2840
 เด็กชาย กิตติพงษ์ พรบุญ  มัธยม 1/2
100
2841
 เด็กชาย จรัญ ภาระการ  มัธยม 1/2
100
2842
 เด็กชาย ไชยวัฒน์ หล่ายจาด  มัธยม 1/2
100
2843
 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เจียตั๊ด  มัธยม 1/2
90
2844
 เด็กชาย เตชสิทธ์ สมพร  มัธยม 1/2
100
2845
 เด็กชาย ธนากร ทิพย์อักษร  มัธยม 1/2
100
2846
 เด็กชาย นฤสรณ์ แก้วรุณา  มัธยม 1/2
100
2847
 เด็กชาย นันทพงศ์ ชัยเจริญ  มัธยม 1/2
110
2848
 เด็กชาย พงศ์ภัค ฤทธิสาร  มัธยม 1/2
100
2849
 เด็กชาย เพทาย บุญทอง  มัธยม 1/2
100
2850
 เด็กชาย ภาคิณ คามไธสง  มัธยม 1/2
100
2851
 เด็กชาย ภรัณยู โกรัมย์  มัธยม 1/2
90
2852
 เด็กชาย วันเฉลิม ภู่ระหงษ์  มัธยม 1/2
90
2854
 เด็กชาย สิรภพ สุทารัมย์  มัธยม 1/2
100
2855
 เด็กชาย ศิริวัฒน์ บุณบรรลุ  มัธยม 1/2
100
2856
 เด็กชาย อานนท์ พิราสาร  มัธยม 1/2
100
2857
 เด็กชาย อภิวัฒน์ เลียบบัวป่า  มัธยม 1/2
100
2859
 เด็กหญิง กุลณัฐ ชัยฉลาด  มัธยม 1/2
100
2860
 เด็กหญิง จิดาภา ปินะโต  มัธยม 1/2
100
2861
 เด็กหญิง จิตสุภา เย็นใจ  มัธยม 1/2
100
2862
 เด็กหญิง จิราภา ทองจันทร์  มัธยม 1/2
100
2863
 เด็กหญิง ธัญชนก ปักกาโถ  มัธยม 1/2
100
2864
 เด็กหญิง ปาณัทดา อาปะโม  มัธยม 1/2
100
2865
 เด็กหญิง พิมพ์รวีย์ ชัยฉลาด  มัธยม 1/2
100
2866
 เด็กหญิง มนัญญา สังข์บูรณ์  มัธยม 1/2
100
2868
 เด็กหญิง วิลาสินี ใหญ่สมพงษ์  มัธยม 1/2
100
2869
 เด็กหญิง สกลสุภา กุลธินี  มัธยม 1/2
100