คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 1/2

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2837
 เด็กชาย กฤตภาส อุดมพันธ์  มัธยม 1/2
95
2838
 เด็กชาย กวิน ไหลหาโคตร  มัธยม 1/2
0
2839
 เด็กชาย กิตติ สังข์เพ็ชร  มัธยม 1/2
-20
2840
 เด็กชาย กิตติพงษ์ พรบุญ  มัธยม 1/2
5
2841
 เด็กชาย จรัญ ภาระการ  มัธยม 1/2
90
2842
 เด็กชาย ไชยวัฒน์ หล่ายจาด  มัธยม 1/2
97
2843
 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เจียตั๊ด  มัธยม 1/2
22
2844
 เด็กชาย เตชสิทธ์ สมพร  มัธยม 1/2
115
2845
 เด็กชาย ธนากร ทิพย์อักษร  มัธยม 1/2
95
2846
 เด็กชาย นฤสรณ์ แก้วรุณา  มัธยม 1/2
150
2847
 เด็กชาย นันทพงศ์ ชัยเจริญ  มัธยม 1/2
140
2848
 เด็กชาย พงศ์ภัค ฤทธิสาร  มัธยม 1/2
-5
2849
 เด็กชาย เพทาย บุญทอง  มัธยม 1/2
30
2850
 เด็กชาย ภาคิณ คามไธสง  มัธยม 1/2
65
2851
 เด็กชาย ภรัณยู โกรัมย์  มัธยม 1/2
65
2852
 เด็กชาย วันเฉลิม ภู่ระหงษ์  มัธยม 1/2
85
2853
 เด็กชาย ณัฏฐกฤษณ์ ฤทธิ์ฐาธนพัฒน์  มัธยม 1/2
55
2854
 เด็กชาย สิรภพ สุทารัมย์  มัธยม 1/2
80
2855
 เด็กชาย ศิริวัฒน์ บุณบรรลุ  มัธยม 1/2
90
2856
 เด็กชาย อานนท์ พิราสาร  มัธยม 1/2
65
2857
 เด็กชาย อภิวัฒน์ เลียบบัวป่า  มัธยม 1/2
90
2859
 เด็กหญิง กุลณัฐ ชัยฉลาด  มัธยม 1/2
135
2860
 เด็กหญิง จิดาภา ปินะโต  มัธยม 1/2
100
2861
 เด็กหญิง จิตสุภา เย็นใจ  มัธยม 1/2
170
2862
 เด็กหญิง จิราภา ทองจันทร์  มัธยม 1/2
115
2863
 เด็กหญิง ธัญชนก ปักกาโถ  มัธยม 1/2
130
2864
 เด็กหญิง ปาณัทดา อาปะโม  มัธยม 1/2
120
2865
 เด็กหญิง พิมพ์รวีย์ ชัยฉลาด  มัธยม 1/2
115
2866
 เด็กหญิง มนัญญา สังข์บูรณ์  มัธยม 1/2
135
2868
 เด็กหญิง วิลาสินี ใหญ่สมพงษ์  มัธยม 1/2
130
2869
 เด็กหญิง สกลสุภา กุลธินี  มัธยม 1/2
125