คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 1/2

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2755
 เด็กชาย ตะวัน บัวพันธ์  มัธยม 1/2
30
2756
 เด็กชาย ธนากร มาครีม  มัธยม 1/2
90
2757
 เด็กชาย ธันยบูรณ์ สันกลาง  มัธยม 1/2
50
2758
 เด็กชาย ธันยา บรรติดตา  มัธยม 1/2
102
2759
 เด็กชาย ธีรภาพ เจาะจง  มัธยม 1/2
110
2760
 เด็กชาย ธีรวุฒิ คำจันทร์วงศ์  มัธยม 1/2
140
2761
 เด็กชาย นัทธ์นภัส พลลักษณ์  มัธยม 1/2
100
2762
 เด็กชาย ปฐมพร แสงทอง  มัธยม 1/2
130
2763
 เด็กชาย ปัณณธร ศรีรอง  มัธยม 1/2
100
2764
 เด็กชาย พชร พะยังเฆ  มัธยม 1/2
80
2765
 เด็กชาย พิชัยธร พะยังเค  มัธยม 1/2
60
2766
 เด็กชาย ภัคพล ปินะการัง  มัธยม 1/2
-100
2767
 เด็กชาย ภานุกานต์ สุนทะวงศ์  มัธยม 1/2
80
2768
 เด็กชาย วรเมธ อุมลี  มัธยม 1/2
140
2769
 เด็กชาย วายุ มาครีม  มัธยม 1/2
80
2770
 เด็กชาย วีรพล ดาวริรัมย์  มัธยม 1/2
80
2771
 เด็กชาย ศักดิเดช ชัยเจริญ  มัธยม 1/2
60
2772
 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ตอรบรัมย์  มัธยม 1/2
90
2773
 เด็กชาย สิโรตม์ มีแยบ  มัธยม 1/2
30
2774
 เด็กชาย อนวัช ขันเงิน  มัธยม 1/2
12
2775
 เด็กชาย อานนท์ ธรรมพันธ์  มัธยม 1/2
-92
2776
 เด็กหญิง กาญจนา ปักการโน  มัธยม 1/2
90
2777
 เด็กหญิง เกศริน สายแวว  มัธยม 1/2
100
2778
 เด็กหญิง ธัญชนก ดีเลิศรัมย์  มัธยม 1/2
100
2779
 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ เพ็งรอง  มัธยม 1/2
70
2780
 เด็กหญิง เบญจมาศ เดชารัมย์  มัธยม 1/2
100
2781
 เด็กหญิง ปนัดดา สีมันตะ  มัธยม 1/2
100
2782
 เด็กหญิง เมธปิยา ธาไธสง  มัธยม 1/2
90
2783
 เด็กหญิง สารวัฒ สิรพันธกุล  มัธยม 1/2
-510
2784
 เด็กหญิง สุพรรษา สาคร  มัธยม 1/2
100
2785
 เด็กหญิง สุพิชตา แก้วธานี  มัธยม 1/2
100
2786
 เด็กหญิง สุภานัน บังแสง  มัธยม 1/2
90
2787
 เด็กหญิง สุวิตรา ปินะการัง  มัธยม 1/2
100
2788
 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สำราญสุข  มัธยม 1/2
-220
2789
 เด็กหญิง อมรรัตน์ กะกันดี  มัธยม 1/2
100