คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 2/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2720
 เด็กชาย กิตติภูมิ ทบพวก  มัธยม 2/1
-160
2721
 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ แลบัว  มัธยม 2/1
165
2722
 เด็กชาย จตุรงค์ ชินรัมย์  มัธยม 2/1
110
2723
 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ครองไธสง  มัธยม 2/1
165
2724
 เด็กชาย ธีรพงษ์ วงศามาลย์  มัธยม 2/1
175
2725
 เด็กชาย ธีรพรรณ วงศามาลย์  มัธยม 2/1
175
2726
 เด็กชาย ธีรวิทย์ คุ้มเล่ายุง  มัธยม 2/1
145
2727
 เด็กชาย นันทพร ประพฤตินอก  มัธยม 2/1
175
2728
 เด็กชาย นุติพงษ์ นามศรี  มัธยม 2/1
-35
2729
 เด็กชาย พีรพล เพียรธัญญการ  มัธยม 2/1
140
2730
 เด็กชาย วรวุฒิ ตอรบรัมย์  มัธยม 2/1
30
2731
 เด็กชาย วราเพชร บัวพันธ์  มัธยม 2/1
179
2732
 เด็กชาย วัชรวิชญ์ นพคุณ  มัธยม 2/1
165
2733
 เด็กชาย วายุ เดชารัมย์  มัธยม 2/1
25
2734
 เด็กชาย วิระกร นาคูณ  มัธยม 2/1
115
2735
 เด็กชาย วุฒิพร มาทุมมี  มัธยม 2/1
180
2736
 เด็กชาย ศรีสวัสดิ์ ปักกัดตัง  มัธยม 2/1
-85
2737
 เด็กชาย สิทธิพร ปะลิตะวา  มัธยม 2/1
130
2738
 เด็กชาย อดิศักดิ์ สิมณี  มัธยม 2/1
15
2740
 เด็กชาย อภิศักดิ์ งอกโพธิ์  มัธยม 2/1
175
2741
 เด็กชาย อภิสิทธิ์ งอกโพธิ์  มัธยม 2/1
185
2742
 เด็กชาย อรรถพล กันทะอุโมงค์  มัธยม 2/1
100
2743
 เด็กหญิง ชลธิชา ใจตรง  มัธยม 2/1
115
2744
 เด็กหญิง ทักขิญา วัชรูจี  มัธยม 2/1
125
2745
 เด็กหญิง ปฏิมากร แสนทอง  มัธยม 2/1
125
2746
 เด็กหญิง ปาริฉัตร พิมพ์นนท์  มัธยม 2/1
110
2747
 เด็กหญิง พรชนัน หลี่อินทร์  มัธยม 2/1
110
2748
 เด็กหญิง พรพรรณ จั้นพลแล่น  มัธยม 2/1
105
2749
 เด็กหญิง พัชรี วิเศษพันธ์  มัธยม 2/1
100
2750
 เด็กหญิง พีรยา คำหมื่น  มัธยม 2/1
110
2751
 เด็กหญิง ภัทรวดี กมลอิง  มัธยม 2/1
110
2752
 เด็กหญิง ภัทรินทร์ สาวัตถี  มัธยม 2/1
110
2753
 เด็กหญิง กมลรัตน์ ไกรจันทร์  มัธยม 2/1
85
2754
 เด็กหญิง อรอินทุ์ ศรีภูวงษ์  มัธยม 2/1
110
2803
 เด็กชาย อภิชาติ สมุติรัมย์  มัธยม 2/1
135