คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 2/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2661
 เด็กชาย คมชาญ ศรีระพันธ์  มัธยม 2/1
100
2662
 เด็กชาย จักรเพชร ทองแก้ว  มัธยม 2/1
100
2663
 เด็กชาย เจษฎา รัมย์รับ  มัธยม 2/1
100
2664
 เด็กชาย ตะวัน สิงห์แก้ว  มัธยม 2/1
100
2665
 เด็กชาย ธนกฤต ไปนั้น  มัธยม 2/1
90
 
2666
 เด็กชาย ธนภัทร จันทศร  มัธยม 2/1
90
2667
 เด็กชาย นวพล สังสีแก้ว  มัธยม 2/1
100
2668
 เด็กชาย ปิยวัฒน์ แรมสุข  มัธยม 2/1
100
2669
 เด็กชาย พรทวี มีฉลาด  มัธยม 2/1
58
2670
 เด็กชาย ภานุพงศ์ เกษศิริ  มัธยม 2/1
80
2671
 เด็กชาย ภานุวัฒน์ มาครีม  มัธยม 2/1
80
2672
 เด็กชาย วีระพงษ์ ใบพิมาย  มัธยม 2/1
98
2673
 เด็กชาย สมพงศ์ ยศสูงเนิน  มัธยม 2/1
100
2674
 เด็กหญิง กนกพร ห่อไธสง  มัธยม 2/1
100
2675
 เด็กหญิง กัลยรัตน์ เรืองลือชัย  มัธยม 2/1
100
2676
 เด็กหญิง กานต์มณี ดาวเรืองรัมย์  มัธยม 2/1
100
2677
 เด็กหญิง จิตลดา อันทะชัย  มัธยม 2/1
100
2678
 เด็กหญิง ณิชารัตน์ นันทวงศ์  มัธยม 2/1
100
2679
 เด็กหญิง ดารารัตน์ กิจอรุณกูล  มัธยม 2/1
100
2680
 เด็กหญิง เพชรน้ำหนึ่ง เลื่อนลอย  มัธยม 2/1
90
2681
 เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ สุดแสน  มัธยม 2/1
100
2682
 เด็กหญิง วรนุช แหวนหล่อ  มัธยม 2/1
100
2683
 เด็กหญิง สุนิสา ปะนามเตา  มัธยม 2/1
100
2684
 เด็กหญิง สุวิชญา ดงประการ  มัธยม 2/1
100
2685
 เด็กหญิง อริสา กัณโสภา  มัธยม 2/1
90
2719
 เด็กหญิง สุธาฎา คุ้มแขก  มัธยม 2/1
100
 
2792
 เด็กชาย อโณทัย พรมแดน  มัธยม 2/1
30