คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 2/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2804
 เด็กชาย กนกพล จิตรหาญ  มัธยม 2/1
100
2805
 เด็กชาย กฤษดากร พุทธาสมศรี  มัธยม 2/1
100
2807
 เด็กชาย กันธร ทองน้อย  มัธยม 2/1
100
2808
 เด็กชาย กิตตินัย แซ่อึง  มัธยม 2/1
100
2809
 เด็กชาย จิรศักดิ์ อินตา  มัธยม 2/1
100
2810
 เด็กชาย ไชยวัฒน์ เค่าใฮ  มัธยม 2/1
100
2811
 เด็กชาย ดนุสรณ์ สวนบ่อแร่  มัธยม 2/1
100
2812
 เด็กชาย เทพพิทักษ์ กันรัมย์  มัธยม 2/1
80
2813
 เด็กชาย ธนากร อินทร์พันธ์  มัธยม 2/1
98
2814
 เด็กชาย นนทกานต์ วิเศษสัตย์  มัธยม 2/1
100
2815
 เด็กชาย นัฐภพ ดอกกระโทก  มัธยม 2/1
100
2817
 เด็กชาย สิทธิชัย ฝอยทอง  มัธยม 2/1
47
2826
 เด็กหญิง กรกนก นันอุมาลี  มัธยม 2/1
100
2827
 เด็กหญิง ชนิกานต์ ศรีนาม  มัธยม 2/1
100
2829
 เด็กหญิง ชลิสา สมอาจ  มัธยม 2/1
100
2830
 เด็กหญิง นิตยา ศาลาแดง  มัธยม 2/1
100
2831
 เด็กหญิง ปาริชาติ วอหล้า  มัธยม 2/1
100
2832
 เด็กหญิง ปาลิตา เพชรรัมย์  มัธยม 2/1
98
2833
 เด็กหญิง พิมพิดา ตระกูลรัมย์  มัธยม 2/1
100
2955
 เด็กชาย ดวงใจ แตะอินทร์รัมย์  มัธยม 2/1
100