คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 2/2

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2686
 เด็กชาย กิตติพงศ์ ทบพวก  มัธยม 2/2
100
2687
 เด็กชาย เจษฎา สีทา  มัธยม 2/2
90
2688
 เด็กชาย ไชยวัฒน์ สารทอง  มัธยม 2/2
100
2689
 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เล็กสิงห์โต  มัธยม 2/2
100
2690
 เด็กชาย ธนธร สาระเนตร  มัธยม 2/2
100
2691
 เด็กชาย ธนธร ชวนดี  มัธยม 2/2
100
2692
 เด็กชาย ธนนนท์ ศรีแสน  มัธยม 2/2
80
2693
 เด็กชาย ธันวา พิราสาร  มัธยม 2/2
90
2694
 เด็กชาย ยอดยุทธ ทองสว่าง  มัธยม 2/2
105
2696
 เด็กชาย วัชรพล ตะละรัมย์  มัธยม 2/2
100
2699
 เด็กชาย อนุชิต ประทุมสันต์  มัธยม 2/2
100
2700
 เด็กหญิง ชลดา ศรีนวลสลุง  มัธยม 2/2
90
2701
 เด็กหญิง ทิพวรรณ์ บะสุรินทร์  มัธยม 2/2
90
2702
 เด็กหญิง นงลักษณ์ คงหาดงาม  มัธยม 2/2
100
2703
 เด็กหญิง นฤมล สีบาง  มัธยม 2/2
80
2704
 เด็กหญิง นิชาภา บรรติดตา  มัธยม 2/2
100
2705
 เด็กหญิง ปรางทิพย์ ปักกัดตัง  มัธยม 2/2
100
2706
 เด็กหญิง พิชญ์ชพัด จันที  มัธยม 2/2
100
2707
 เด็กหญิง รัติยา สอนสัง  มัธยม 2/2
90
2708
 เด็กหญิง ลลิตลดา บุตรกุล  มัธยม 2/2
100
2709
 เด็กหญิง วาสนา ฟักศรี  มัธยม 2/2
100
2710
 เด็กหญิง วรรณนิภา ทิพย์วรรณ  มัธยม 2/2
105
2711
 เด็กหญิง สาวินี ปักการะโน  มัธยม 2/2
105
2797
 เด็กหญิง วาสนา ทองกาล  มัธยม 2/2
0