คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 2/2

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2686
 เด็กชาย กิตติพงศ์ ทบพวก  มัธยม 2/2
0
2687
 เด็กชาย เจษฎา สีทา  มัธยม 2/2
-512
2688
 เด็กชาย ไชยวัฒน์ สารทอง  มัธยม 2/2
50
2689
 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เล็กสิงห์โต  มัธยม 2/2
40
2690
 เด็กชาย ธนธร สาระเนตร  มัธยม 2/2
30
2691
 เด็กชาย ธนธร ชวนดี  มัธยม 2/2
20
2692
 เด็กชาย ธนนนท์ ศรีแสน  มัธยม 2/2
-334
2693
 เด็กชาย ธันวา พิราสาร  มัธยม 2/2
-24
2694
 เด็กชาย ยอดยุทธ ทองสว่าง  มัธยม 2/2
0
2696
 เด็กชาย วัชรพล ตะละรัมย์  มัธยม 2/2
65
2699
 เด็กชาย อนุชิต ประทุมสันต์  มัธยม 2/2
-20
2700
 เด็กหญิง ชลดา ศรีนวลสลุง  มัธยม 2/2
-103
2701
 เด็กหญิง ทิพวรรณ์ บะสุรินทร์  มัธยม 2/2
-10
2702
 เด็กหญิง นงลักษณ์ คงหาดงาม  มัธยม 2/2
40
2703
 เด็กหญิง นฤมล สีบาง  มัธยม 2/2
8
2704
 เด็กหญิง นิชาภา บรรติดตา  มัธยม 2/2
35
2705
 เด็กหญิง ปรางทิพย์ ปักกัดตัง  มัธยม 2/2
80
2706
 เด็กหญิง พิชญ์ชพัด จันที  มัธยม 2/2
30
2707
 เด็กหญิง รัติยา สอนสัง  มัธยม 2/2
-94
2708
 เด็กหญิง ลลิตลดา บุตรกุล  มัธยม 2/2
-12
2709
 เด็กหญิง วาสนา ฟักศรี  มัธยม 2/2
40
2710
 เด็กหญิง วรรณนิภา ทิพย์วรรณ  มัธยม 2/2
23
2711
 เด็กหญิง สาวินี ปักการะโน  มัธยม 2/2
-265
2793
 เด็กชาย ก้องภพ พรมแดน  มัธยม 2/2
-287
2797
 เด็กหญิง วาสนา ทองกาล  มัธยม 2/2
-170
2802
 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ จุปะมะโท  มัธยม 2/2
50