คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 2/2

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2844
 เด็กชาย เตชสิทธ์ สมพร  มัธยม 2/2
100
2845
 เด็กชาย ธนากร ทิพย์อักษร  มัธยม 2/2
100
2846
 เด็กชาย นฤสรณ์ แก้วรุณา  มัธยม 2/2
90
2847
 เด็กชาย นันทพงศ์ ชัยเจริญ  มัธยม 2/2
100
2848
 เด็กชาย พงศ์ภัค ฤทธิสาร  มัธยม 2/2
10
2849
 เด็กชาย เพทาย บุญทอง  มัธยม 2/2
48
2850
 เด็กชาย ภาคิณ คามไธสง  มัธยม 2/2
90
2851
 เด็กชาย ภรัณยู โกรัมย์  มัธยม 2/2
90
2852
 เด็กชาย วันเฉลิม ภู่ระหงษ์  มัธยม 2/2
100
2853
 เด็กชาย ฌัฏฐกฤษณ์ ฤทธิ์ฐาธนพัฒน์  มัธยม 2/2
100
2854
 เด็กชาย สิรภพ สุทารัมย์  มัธยม 2/2
100
2855
 เด็กชาย ศิริวัฒน์ บุณบรรลุ  มัธยม 2/2
100
2856
 เด็กชาย อานนท์ พิราสาร  มัธยม 2/2
-20
2857
 เด็กชาย อภิวัฒน์ เลียบบัวป่า  มัธยม 2/2
100
2859
 เด็กหญิง กุลณัฐ ชัยฉลาด  มัธยม 2/2
50
2860
 เด็กหญิง จิดาภา ปินะโต  มัธยม 2/2
100
2861
 เด็กหญิง จิตสุภา เย็นใจ  มัธยม 2/2
100
2862
 เด็กหญิง จิราภา ทองจันทร์  มัธยม 2/2
100
2863
 เด็กหญิง ธัญชนก ปักกาโถ  มัธยม 2/2
100
2864
 เด็กหญิง ปาณัทดา อาปะโม  มัธยม 2/2
100
2956
 เด็กหญิง วรัทยา ปะโคทัง  มัธยม 2/2
100