คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 2/2

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2755
 เด็กชาย ตะวัน บัวพันธ์  มัธยม 2/2
80
2756
 เด็กชาย ธนากร มาครีม  มัธยม 2/2
40
2757
 เด็กชาย ธันยบูรณ์ สันกลาง  มัธยม 2/2
70
2758
 เด็กชาย ธันยา บรรติดตา  มัธยม 2/2
80
2759
 เด็กชาย ธีรภาพ เจาะจง  มัธยม 2/2
90
2760
 เด็กชาย ธีรวุฒิ คำจันทร์วงศ์  มัธยม 2/2
100
2761
 เด็กชาย นัทธ์นภัส พลลักษณ์  มัธยม 2/2
100
2762
 เด็กชาย ปฐมพร แสงทอง  มัธยม 2/2
80
2763
 เด็กชาย ปัณณธร ศรีรอง  มัธยม 2/2
90
2764
 เด็กชาย พชร พะยังเฆ  มัธยม 2/2
100
2765
 เด็กชาย พิชัยธร พะยังเค  มัธยม 2/2
90
2766
 เด็กชาย ภัคพล ปินะการัง  มัธยม 2/2
68
2767
 เด็กชาย ภานุกานต์ สุนทะวงศ์  มัธยม 2/2
48
2768
 เด็กชาย วรเมธ อุมลี  มัธยม 2/2
80
2769
 เด็กชาย วายุ มาครีม  มัธยม 2/2
40
2770
 เด็กชาย วีรพล ดาวริรัมย์  มัธยม 2/2
70
2771
 เด็กชาย ศักดิเดช ชัยเจริญ  มัธยม 2/2
80
2772
 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ตอรบรัมย์  มัธยม 2/2
50
2773
 เด็กชาย สิโรตม์ มีแยบ  มัธยม 2/2
80
2774
 เด็กชาย อนวัช ขันเงิน  มัธยม 2/2
70
2775
 เด็กชาย อานนท์ ธรรมพันธ์  มัธยม 2/2
80
2776
 เด็กหญิง กาญจนา ปักการโน  มัธยม 2/2
100
2777
 เด็กหญิง เกศริน สายแวว  มัธยม 2/2
100
2778
 เด็กหญิง ธัญชนก ดีเลิศรัมย์  มัธยม 2/2
100
2779
 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ เพ็งรอง  มัธยม 2/2
100
2780
 เด็กหญิง เบญจมาศ เดชารัมย์  มัธยม 2/2
100
2781
 เด็กหญิง ปนัดดา สีมันตะ  มัธยม 2/2
100
2782
 เด็กหญิง เมธปิยา ธาไธสง  มัธยม 2/2
100
2784
 เด็กหญิง สุพรรษา สาคร  มัธยม 2/2
100
2785
 เด็กหญิง สุพิชตา แก้วธานี  มัธยม 2/2
100
2786
 เด็กหญิง สุภานัน บังแสง  มัธยม 2/2
100
2787
 เด็กหญิง สุวิตรา ปินะการัง  มัธยม 2/2
90
2788
 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สำราญสุข  มัธยม 2/2
78
2789
 เด็กหญิง อมรรัตน์ กะกันดี  มัธยม 2/2
100