คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 2/2

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2755
 เด็กชาย ตะวัน บัวพันธ์  มัธยม 2/2
32
2756
 เด็กชาย ธนากร มาครีม  มัธยม 2/2
-180
2757
 เด็กชาย ธันยบูรณ์ สันกลาง  มัธยม 2/2
75
2758
 เด็กชาย ธันยา บรรติดตา  มัธยม 2/2
-230
2759
 เด็กชาย ธีรภาพ เจาะจง  มัธยม 2/2
95
2760
 เด็กชาย ธีรวุฒิ คำจันทร์วงศ์  มัธยม 2/2
190
2761
 เด็กชาย นัทธ์นภัส พลลักษณ์  มัธยม 2/2
117
2762
 เด็กชาย ปฐมพร แสงทอง  มัธยม 2/2
107
2763
 เด็กชาย ปัณณธร ศรีรอง  มัธยม 2/2
145
2764
 เด็กชาย พชร พะยังเฆ  มัธยม 2/2
180
2765
 เด็กชาย พิชัยธร พะยังเค  มัธยม 2/2
-240
2766
 เด็กชาย ภัคพล ปินะการัง  มัธยม 2/2
-440
2767
 เด็กชาย ภานุกานต์ สุนทะวงศ์  มัธยม 2/2
-242
2768
 เด็กชาย วรเมธ อุมลี  มัธยม 2/2
-20
2769
 เด็กชาย วายุ มาครีม  มัธยม 2/2
-160
2770
 เด็กชาย วีรพล ดาวริรัมย์  มัธยม 2/2
-30
2771
 เด็กชาย ศักดิเดช ชัยเจริญ  มัธยม 2/2
30
2772
 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ตอรบรัมย์  มัธยม 2/2
-195
2773
 เด็กชาย สิโรตม์ มีแยบ  มัธยม 2/2
50
2774
 เด็กชาย อนวัช ขันเงิน  มัธยม 2/2
129
2775
 เด็กชาย อานนท์ ธรรมพันธ์  มัธยม 2/2
-170
2776
 เด็กหญิง กาญจนา ปักการโน  มัธยม 2/2
120
2777
 เด็กหญิง เกศริน สายแวว  มัธยม 2/2
75
2778
 เด็กหญิง ธัญชนก ดีเลิศรัมย์  มัธยม 2/2
120
2779
 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ เพ็งรอง  มัธยม 2/2
115
2780
 เด็กหญิง เบญจมาศ เดชารัมย์  มัธยม 2/2
115
2781
 เด็กหญิง ปนัดดา สีมันตะ  มัธยม 2/2
120
2782
 เด็กหญิง เมธปิยา ธาไธสง  มัธยม 2/2
110
2784
 เด็กหญิง สุพรรษา สาคร  มัธยม 2/2
105
2785
 เด็กหญิง สุพิชตา แก้วธานี  มัธยม 2/2
110
2786
 เด็กหญิง สุภานัน บังแสง  มัธยม 2/2
105
2787
 เด็กหญิง สุวิตรา ปินะการัง  มัธยม 2/2
80
2788
 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สำราญสุข  มัธยม 2/2
83
2789
 เด็กหญิง อมรรัตน์ กะกันดี  มัธยม 2/2
100