คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 3/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2588
 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปักเคทาติ  มัธยม 3/1
100
2589
 เด็กชาย เดชดนัย ทองดีนอก  มัธยม 3/1
98
2590
 เด็กชาย ธนบดี พลเมือง  มัธยม 3/1
100
2591
 เด็กชาย ธีรภัทร์ เพียรธัญญการ  มัธยม 3/1
100
2592
 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ สงวนรัตน์  มัธยม 3/1
100
2593
 เด็กชาย ปิติกร คำแหล่  มัธยม 3/1
90
2594
 เด็กชาย พงค์ภรณ์ ประวรรณถา  มัธยม 3/1
108
2596
 เด็กชาย วายุพล ปัจจัยยะ  มัธยม 3/1
84
2598
 เด็กชาย สิริทัศน์ สุขแสวง  มัธยม 3/1
100
2599
 เด็กชาย สุทิวัช เทียมทะนงค์  มัธยม 3/1
90
2600
 เด็กชาย สุรพล หลุนบูชา  มัธยม 3/1
100
2601
 เด็กชาย ศุภฤทธิ์ พินไธสง  มัธยม 3/1
98
2602
 เด็กชาย อนุชิต บุตรลักษณ์  มัธยม 3/1
76
2603
 เด็กหญิง กังศดาร พิราสาร  มัธยม 3/1
80
2604
 เด็กหญิง กัญญาภัค ใจตรง  มัธยม 3/1
100
2605
 เด็กหญิง กันยาพัฒน์ เวียงสิมา  มัธยม 3/1
110
2606
 เด็กหญิง ชลธิชา เอี่ยมอิ่ม  มัธยม 3/1
110
2607
 เด็กหญิง นีรนุช นามวิชัย  มัธยม 3/1
110
2608
 เด็กหญิง พัชรี มัจจุราช  มัธยม 3/1
90
2609
 เด็กหญิง พิมพ์ชนก คงบู่  มัธยม 3/1
100
2610
 เด็กหญิง มยุริน สันกลาง  มัธยม 3/1
100
2611
 เด็กหญิง ลักษิกา ที่รัก  มัธยม 3/1
38
2612
 เด็กหญิง อภิญญา ดีราชรัมย์  มัธยม 3/1
110
2615
 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ กิจหนุรัตน์  มัธยม 3/1
100
2660
 เด็กหญิง นรินทร์ทิพย์ สันกลาง  มัธยม 3/1
110