คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 3/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2588
 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปักเคทาติ  มัธยม 3/1
120
2589
 เด็กชาย เดชดนัย ทองดีนอก  มัธยม 3/1
61
2590
 เด็กชาย ธนบดี พลเมือง  มัธยม 3/1
63
2591
 เด็กชาย ธีรภัทร์ เพียรธัญญการ  มัธยม 3/1
83
2592
 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ สงวนรัตน์  มัธยม 3/1
53
2593
 เด็กชาย ปิติกร คำแหล่  มัธยม 3/1
-3
2594
 เด็กชาย พงค์ภรณ์ ประวรรณถา  มัธยม 3/1
87
2596
 เด็กชาย วายุพล ปัจจัยยะ  มัธยม 3/1
-22
2598
 เด็กชาย สิริทัศน์ สุขแสวง  มัธยม 3/1
115
2599
 เด็กชาย สุทิวัช เทียมทะนงค์  มัธยม 3/1
-266
2600
 เด็กชาย สุรพล หลุนบูชา  มัธยม 3/1
117
2601
 เด็กชาย ศุภฤทธิ์ พินไธสง  มัธยม 3/1
-3
2602
 เด็กชาย อนุชิต บุตรลักษณ์  มัธยม 3/1
13
2603
 เด็กหญิง กังศดาร พิราสาร  มัธยม 3/1
76
2604
 เด็กหญิง กัญญาภัค ใจตรง  มัธยม 3/1
117
2605
 เด็กหญิง กันยาพัฒน์ เวียงสิมา  มัธยม 3/1
112
2606
 เด็กหญิง ชลธิชา เอี่ยมอิ่ม  มัธยม 3/1
125
2607
 เด็กหญิง นีรนุช นามวิชัย  มัธยม 3/1
125
2608
 เด็กหญิง พัชรี มัจจุราช  มัธยม 3/1
98
2609
 เด็กหญิง พิมพ์ชนก คงบู่  มัธยม 3/1
110
2610
 เด็กหญิง มยุริน สันกลาง  มัธยม 3/1
96
2611
 เด็กหญิง ลักษิกา ที่รัก  มัธยม 3/1
43
2612
 เด็กหญิง อภิญญา ดีราชรัมย์  มัธยม 3/1
125
2615
 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ กิจหนุรัตน์  มัธยม 3/1
115
2660
 เด็กหญิง นรินทร์ทิพย์ สันกลาง  มัธยม 3/1
99
2799
 เด็กชาย ฐิติศักดิ์ อินทร์เอี่ยม  มัธยม 3/1
-131