คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 3/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2720
 เด็กชาย กิตติภูมิ ทบพวก  มัธยม 3/1
100
2721
 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ แลบัว  มัธยม 3/1
100
2723
 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ครองไธสง  มัธยม 3/1
100
2724
 เด็กชาย วิระกร นาคูณ  มัธยม 3/1
100
27245
 เด็กชาย ธีรพงษ์ วงศามาลย์  มัธยม 3/1
100
2725
 เด็กชาย ธีรพรรณ วงศามาลย์  มัธยม 3/1
90
2726
 เด็กชาย ธีรวิทย์ คุ้มเล่ายุง  มัธยม 3/1
100
2735
 เด็กชาย วุฒิพร มาทุมมี  มัธยม 3/1
100
2737
 เด็กชาย สิทธิพร มะลิตะวา  มัธยม 3/1
100
2738
 เด็กชาย อดิศักดิ์ สิมณี  มัธยม 3/1
70
2740
 เด็กชาย อภิศักดิ์ งอกโพธิ์  มัธยม 3/1
100
2741
 เด็กชาย อภิสิทธิ์ งอกโพธิ์  มัธยม 3/1
100
2742
 เด็กชาย อรรถพล กันทะอุโมงค์  มัธยม 3/1
70
2743
 เด็กหญิง ชลธิชา ใจตรง  มัธยม 3/1
100
2744
 เด็กหญิง ทักขิญา วัชรูจี  มัธยม 3/1
100
2745
 เด็กหญิง ปฏิมากร แสนทอง  มัธยม 3/1
100
2746
 เด็กหญิง ปาริฉัตร พิมพ์นนท์  มัธยม 3/1
100
2747
 เด็กหญิง พรชนัน หลี่อินทร์  มัธยม 3/1
100
2748
 เด็กหญิง พรพรรณ จั้นพลแล่น  มัธยม 3/1
100
2749
 เด็กหญิง พัชรี วิเศษพันธ์  มัธยม 3/1
100
2750
 เด็กหญิง พีรยา คำหมื่น  มัธยม 3/1
100
2959
 เด็กชาย ถณัดกิจ พุดสี  มัธยม 3/1
70