คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 3/2

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2710
 เด็กหญิง วรรณนิภา ทิพย์วรรณ  มัธยม 3/2
80
2755
 เด็กหญิง ตะวัน บัวพันธ์  มัธยม 3/2
100
2756
 เด็กชาย ธนากร มาครีม  มัธยม 3/2
90
2757
 เด็กชาย ธันยบูรณ์ สันกลาง  มัธยม 3/2
100
2759
 เด็กชาย ธีรภาพ เจาะจง  มัธยม 3/2
90
2760
 เด็กชาย ธีรวุฒิ คำจันทร์วงศ์  มัธยม 3/2
100
2761
 เด็กชาย นัทธ์นภัส พลลักษณ์  มัธยม 3/2
100
2762
 เด็กชาย ปฐมพร แสงทอง  มัธยม 3/2
100
2763
 เด็กชาย ปัณณธร ศรีรอง  มัธยม 3/2
100
2764
 เด็กชาย พชร พะยังเฆ  มัธยม 3/2
100
2765
 เด็กชาย พิชัยธร พะยังเค  มัธยม 3/2
100
2767
 เด็กชาย ภานุกานต์ สุนทะวงศ์  มัธยม 3/2
100
2768
 เด็กชาย วรเมธ อุมลี  มัธยม 3/2
100
2769
 เด็กชาย วายุ มาครีม  มัธยม 3/2
100
2770
 เด็กชาย วีรพล ดาวริรัมย์  มัธยม 3/2
100
2771
 เด็กชาย ศักดิเดช ชัยเจริญ  มัธยม 3/2
100
2777
 เด็กหญิง กาญจนา ปักการโน  มัธยม 3/2
100
2778
 เด็กหญิง เกศริน สายแวว  มัธยม 3/2
100
2779
 เด็กหญิง ธัญชนก ดีเลิศรัมย์  มัธยม 3/2
100
2781
 เด็กหญิง เบญจมาศ เดชารัมย์  มัธยม 3/2
100
2783
 เด็กหญิง เมธปิยา ธาไธสง  มัธยม 3/2
100
2787
 เด็กหญิง สุวิตรา ปินะการัง  มัธยม 3/2
100
2789
 เด็กหญิง อมรรัตน์ กะกันดี  มัธยม 3/2
100