คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 3/2

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2617
 เด็กชาย ชินกร หลินโนนแดง  มัธยม 3/2
110
2618
 เด็กชาย ณัฐนนท์ บุรินรัมย์  มัธยม 3/2
78
2619
 เด็กชาย ณัฐพล แพงคำฮัก  มัธยม 3/2
140
2621
 เด็กชาย ธีรภัทร ทองกาล  มัธยม 3/2
-150
2622
 เด็กชาย ธีระยุทธ บุญปลูก  มัธยม 3/2
98
2623
 เด็กชาย บวรวัชร ปะนามเตา  มัธยม 3/2
110
2624
 เด็กชาย ปัณณธร แดดลมรัมย์  มัธยม 3/2
14
2625
 เด็กชาย ปาณชัย อัปปัชชิง  มัธยม 3/2
-70
2626
 เด็กชาย พีรพัฒน์ ภิญโญยิ่ง  มัธยม 3/2
110
2627
 เด็กชาย ยุทธนา สาระคุณ  มัธยม 3/2
98
2629
 เด็กชาย ศรายุทธ สิงห์รอ  มัธยม 3/2
-90
2630
 เด็กชาย ศิรานนท์ พิราสาร  มัธยม 3/2
60
2631
 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ สิทธิศรีจันทร์  มัธยม 3/2
68
2632
 เด็กชาย สุรศักดิ์ กล้าหาญ  มัธยม 3/2
140
2633
 เด็กชาย อันวา ทบอาจ  มัธยม 3/2
140
2634
 เด็กชาย อาณัชชัย คำนอก  มัธยม 3/2
140
2635
 เด็กหญิง กมลฉัตร เหนือบุตรดา  มัธยม 3/2
98
2636
 เด็กหญิง จารุวรรณ กุลพัฒณ์  มัธยม 3/2
94
2637
 เด็กหญิง จิราพรรณ ฝากไธสง  มัธยม 3/2
200
2639
 เด็กหญิง เบญจรัตน์ สุภาวหา  มัธยม 3/2
70
2640
 เด็กหญิง พิมพร แสงวาโท  มัธยม 3/2
234
2641
 เด็กหญิง ภาวิณี ยางศรี  มัธยม 3/2
98
2642
 เด็กหญิง ยุธิดา เรืองบุญ  มัธยม 3/2
96
2643
 เด็กหญิง รติรส นามท้าว  มัธยม 3/2
96
2644
 เด็กหญิง สุฐิดา คงมะรัมย์  มัธยม 3/2
84
2791
 เด็กหญิง ณัฐธิดา วัฒนะยา  มัธยม 3/2
4
2800
 เด็กหญิง บุษพร ชารีผาบ  มัธยม 3/2
75
2801
 เด็กหญิง จินทัปปภา อินทร์เอี่ยม  มัธยม 3/2
80