คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 3/2

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2686
 เด็กชาย กิตติพงศ์ ทบพวก  มัธยม 3/2
15
2687
 เด็กชาย เจษฎา สีทา  มัธยม 3/2
-425
2688
 เด็กชาย ไชยวัฒน์ สารทอง  มัธยม 3/2
158
2689
 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เล็กสิงห์โต  มัธยม 3/2
-5
2690
 เด็กชาย ธนธร สาระเนตร  มัธยม 3/2
20
2691
 เด็กชาย ธนธร ชวนดี  มัธยม 3/2
140
2692
 เด็กชาย ธนนนท์ ศรีแสน  มัธยม 3/2
-340
2693
 เด็กชาย ธันวา พิราสาร  มัธยม 3/2
152
2694
 เด็กชาย ยอดยุทธ ทองสว่าง  มัธยม 3/2
120
2696
 เด็กชาย วัชรพล ตะละรัมย์  มัธยม 3/2
115
2699
 เด็กชาย อนุชิต ประทุมสันต์  มัธยม 3/2
30
2700
 เด็กหญิง ชลดา ศรีนวลสลุง  มัธยม 3/2
-4
2701
 เด็กหญิง ทิพวรรณ์ บะสุรินทร์  มัธยม 3/2
-75
2702
 เด็กหญิง นงลักษณ์ คงหาดงาม  มัธยม 3/2
170
2703
 เด็กหญิง นฤมล สีบาง  มัธยม 3/2
140
2704
 เด็กหญิง นิชาภา บรรติดตา  มัธยม 3/2
120
2705
 เด็กหญิง ปรางทิพย์ ปักกัดตัง  มัธยม 3/2
180
2706
 เด็กหญิง พิชญ์ชพัด จันที  มัธยม 3/2
60
2707
 เด็กหญิง รัตติยา สอนสัง  มัธยม 3/2
160
2709
 เด็กหญิง วาสนา ฟักศรี  มัธยม 3/2
180
2710
 เด็กหญิง วรรณนิภา ทิพย์วรรณ  มัธยม 3/2
-60
2793
 เด็กชาย ก้องภพ พรมแดน  มัธยม 3/2
-345
2797
 เด็กหญิง วาสนา ทองกาล  มัธยม 3/2
-145
2802
 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ จุปะมะโท  มัธยม 3/2
65