คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 4/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2513
 นาย ลิขิต คุ้มเล่ายุง  มัธยม 4/1
-20
2515
 นาย สหรัฐ สุธารัมย์  มัธยม 4/1
18
2520
 นางสาว กัณฐิกา พรมดีมา  มัธยม 4/1
100
2521
 นางสาว ดาหวัน สมพิทักษ์  มัธยม 4/1
100
2522
 นางสาว พรพิมล คาสมบัติ  มัธยม 4/1
-20
2523
 นางสาว พิชชาอร คะเลรัมย์  มัธยม 4/1
10
2524
 นางสาว รชนีกร ศรศรี  มัธยม 4/1
100
2526
 นางสาว สุจินณา ทับไธสง  มัธยม 4/1
76
2528
 นางสาว อรจิรา นันทวงศ์  มัธยม 4/1
100
2530
 นาย อภิสิทธิ์ สิริ  มัธยม 4/1
40
2531
 นาย กิตตินันท์ คุณราช  มัธยม 4/1
100
2532
 นาย กีรติ สมบูรณ์เพ็ง  มัธยม 4/1
88
2538
 นาย ณัฐภน ชุบรัมย์  มัธยม 4/1
8
2545
 นาย อภิวิชญ์ เบ็ญจศิล  มัธยม 4/1
90
2548
 นางสาว ชลธิชา ยิ่งเสมอ  มัธยม 4/1
66
2549
 นางสาว ณัฐพร ปักกัดตัง  มัธยม 4/1
100
2551
 นางสาว พิมพิมล ผมน้อย  มัธยม 4/1
50
2552
 นางสาว วรรณิภา ศรีหาญ  มัธยม 4/1
78
2553
 นางสาว วิธาวดี สมุติรัมย์  มัธยม 4/1
100
2554
 นางสาว สุจิตรา ราตรี  มัธยม 4/1
100
2555
 นางสาว สุพัตรา กันทะพร้าว  มัธยม 4/1
100
2659
 นางสาว สุณิสา ไสยวิจีณ  มัธยม 4/1
-20
2714
 นาย นภัส สวัสดิ์เดช  มัธยม 4/1
-20
2790
 นางสาว นพมาศ หายโศรก  มัธยม 4/1
100