คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 4/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2515
 นาย สหรัฐ สุธารัมย์  มัธยม 4/1
-684
2520
 นางสาว กัณฐิกา พรมดีมา  มัธยม 4/1
80
2521
 นางสาว ดาหวัน สมพิทักษ์  มัธยม 4/1
90
2523
 นางสาว พิชชาอร คะเลรัมย์  มัธยม 4/1
-510
2524
 นางสาว รชนีกร ศรศรี  มัธยม 4/1
90
2526
 นางสาว สุจินณา ทับไธสง  มัธยม 4/1
-388
2528
 นางสาว อรจิรา นันทวงศ์  มัธยม 4/1
100
2531
 นาย กิตตินันท์ คุณราช  มัธยม 4/1
105
2532
 นาย กีรติ สมบูรณ์เพ็ง  มัธยม 4/1
-127
2538
 นาย ณัฐภน ชุบรัมย์  มัธยม 4/1
-652
2545
 นาย อภิวิชญ์ เบ็ญจศิล  มัธยม 4/1
50
2548
 นางสาว ชลธิชา ยิ่งเสมอ  มัธยม 4/1
-398
2549
 นางสาว ณัฐพร ปักกัดตัง  มัธยม 4/1
100
2551
 นางสาว พิมพิมล ผมน้อย  มัธยม 4/1
-162
2552
 นางสาว วรรณิภา ศรีหาญ  มัธยม 4/1
-338
2553
 นางสาว วิธาวดี สมุติรัมย์  มัธยม 4/1
10
2554
 นางสาว สุจิตรา ราตรี  มัธยม 4/1
80
2555
 นางสาว สุพัตรา กันทะพร้าว  มัธยม 4/1
80
2790
 นางสาว นพมาศ หายโศรก  มัธยม 4/1
40