คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 4/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2588
 นาย ณัฐวุฒิ ปักเคทาติ  มัธยม 4/1
100
2591
 นาย ธีรภัทร์ เพียรธัญญการ  มัธยม 4/1
100
2594
 นาย พงค์ภรณ์ ประวรรณถา  มัธยม 4/1
100
2596
 นาย วายุพล ปัจจัยยะ  มัธยม 4/1
100
2598
 นาย สิริทัศน์ สุขแสวง  มัธยม 4/1
100
2600
 นาย สุรพล หลุนบูชา  มัธยม 4/1
100
2602
 นาย อนุชิต บุตรลักษณ์  มัธยม 4/1
100
2603
 นางสาว กังศดาร พิราสาร  มัธยม 4/1
100
2606
 นางสาว ชลธิชา เอี่ยมอิ่ม  มัธยม 4/1
100
2608
 นางสาว พัชรี มัจจุราช  มัธยม 4/1
100
2609
 นางสาว พิมพ์ชนก คงบู่  มัธยม 4/1
100
2610
 นางสาว มยุรินทร์ สันกลาง  มัธยม 4/1
100
2615
 นางสาว เสาวลักษณ์ กิจหนุรัตน์  มัธยม 4/1
110
2617
 นาย ชินกร หลินโนนแดง  มัธยม 4/1
100
2618
 นาย ณัฐนนท์ บุรินรัมย์  มัธยม 4/1
100
2619
 นาย ณัฐพล แพงคำฮัก  มัธยม 4/1
100
2622
 นาย ธีระยุทธ บุญปลูก  มัธยม 4/1
100
2624
 นาย ปัณณธร แดดลมรัมย์  มัธยม 4/1
60
2626
 นาย พีรพัฒน์ ภิญโญยิ่ง  มัธยม 4/1
100
2627
 นาย ยุทธนา สาระคุณ  มัธยม 4/1
90
2630
 นาย ศิรานนท์ พิราสาร  มัธยม 4/1
100
2633
 นาย อันวา ทบอาจ  มัธยม 4/1
100
2635
 นางสาว กมลฉัตร เหนือบุตรดา  มัธยม 4/1
100
2640
 นางสาว พิมพร แสงวาโท  มัธยม 4/1
100
2641
 นางสาว ภาวิณี ยางศรี  มัธยม 4/1
100
2642
 นางสาว ยุธิดา เรืองบุญ  มัธยม 4/1
100
2643
 นางสาว รติรส นามท้าว  มัธยม 4/1
100
2644
 นางสาว สุฐิดา คงมะรัมย์  มัธยม 4/1
100
2660
 นางสาว นรินทร์ทิพย์ สันกลาง  มัธยม 4/1
100
2791
 นางสาว ณัฐธิดา วัฒนะยา  มัธยม 4/1
100
2799
 นาย ฐิติศักดิ์ อินทร์เอี่ยม  มัธยม 4/1
100
2800
 นางสาว บุษพร ชารีผาบ  มัธยม 4/1
100
2801
 นางสาว จินทัปปภา อินทร์เอี่ยม  มัธยม 4/1
100
2870
 นาย นัทธพงศ์ บุญมีมาก  มัธยม 4/1
100
2871
 นาย ศราวุธ บุตรคำโชติ  มัธยม 4/1
100
2872
 นางสาว จันทร์จิรา ทองแก้ว  มัธยม 4/1
100