คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 4/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2512
 เด็กชาย นัทธพงศ์ คลังดี  มัธยม 4/1
-25
2588
 นาย ณัฐวุฒิ ปักเคทาติ  มัธยม 4/1
95
2591
 นาย ธีรภัทร์ เพียรธัญญการ  มัธยม 4/1
110
2596
 นาย วายุพล ปัจจัยยะ  มัธยม 4/1
45
2598
 นาย สิริทัศน์ สุขแสวง  มัธยม 4/1
95
2600
 นาย สุรพล หลุนบูชา  มัธยม 4/1
95
2606
 นางสาว ชลธิชา เอี่ยมอิ่ม  มัธยม 4/1
135
2608
 นางสาว พัชรี มัจจุราช  มัธยม 4/1
95
2609
 นางสาว พิมพ์ชนก คงบู่  มัธยม 4/1
126
2610
 นางสาว มยุรินทร์ สันกลาง  มัธยม 4/1
139
2615
 นางสาว เสาวลักษณ์ กิจหนุรัตน์  มัธยม 4/1
125
2617
 นาย ชินกร หลินโนนแดง  มัธยม 4/1
100
2618
 นาย ณัฐนนท์ บุรินรัมย์  มัธยม 4/1
95
2619
 นาย ณัฐพล แพงคำฮัก  มัธยม 4/1
85
2622
 นาย ธีระยุทธ บุญปลูก  มัธยม 4/1
95
2626
 นาย พีรพัฒน์ ภิญโญยิ่ง  มัธยม 4/1
95
2627
 นาย ยุทธนา สาระคุณ  มัธยม 4/1
87
2630
 นาย ศิรานนท์ พิราสาร  มัธยม 4/1
95
2633
 นาย อันวา ทบอาจ  มัธยม 4/1
85
2635
 นางสาว กมลฉัตร เหนือบุตรดา  มัธยม 4/1
95
2640
 นางสาว พิมพร แสงวาโท  มัธยม 4/1
155
2641
 นางสาว ภาวิณี ยางศรี  มัธยม 4/1
97
2642
 นางสาว ยุธิดา เรืองบุญ  มัธยม 4/1
95
2643
 นางสาว รติรส นามท้าว  มัธยม 4/1
95
2644
 นางสาว สุฐิดา คงมะรัมย์  มัธยม 4/1
90
2660
 นางสาว นรินทร์ทิพย์ สันกลาง  มัธยม 4/1
100
2791
 นางสาว ณัฐธิดา วัฒนะยา  มัธยม 4/1
92
2799
 นาย ฐิติศักดิ์ อินทร์เอี่ยม  มัธยม 4/1
-105
2800
 นางสาว บุษพร ชารีผาบ  มัธยม 4/1
60
2801
 นางสาว จินทัปปภา อินทร์เอี่ยม  มัธยม 4/1
60
2870
 นาย นัทธพงศ์ บุญมีมาก  มัธยม 4/1
95
2871
 นาย ศราวุธ บุตรคำโชติ  มัธยม 4/1
105
2872
 นางสาว จันทร์จิรา ทองแก้ว  มัธยม 4/1
92
2874
 นาย อติชัย สมุติรัมย์  มัธยม 4/1
95
2876
 นาย ธนดล ชนิดกุล  มัธยม 4/1
107
2877
 นาย พีรภัทร์ กดไธสง  มัธยม 4/1
95