คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 4/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2590
 นาย ธนบดี พลเมือง  มัธยม 4/1
90
2661
 นาย คมชาญ ศรีระพันธ์  มัธยม 4/1
100
2662
 นาย จักรเพชร ทองแก้ว  มัธยม 4/1
100
2666
 นาย ธนภัทร จันทศร  มัธยม 4/1
100
2667
 นาย นวพล สังสีแก้ว  มัธยม 4/1
100
2668
 นาย ปิยวัฒน์ แรมสุข  มัธยม 4/1
100
2671
 นาย ภานุวัฒน์ มาครีม  มัธยม 4/1
90
2676
 นางสาว กานต์มณี ดาวเรืองรัมย์  มัธยม 4/1
100
2678
 นางสาว ณิชารัตน์ นันทวงศ์  มัธยม 4/1
100
2679
 นางสาว ดารารัตน์ กิจอรุณกูล  มัธยม 4/1
100
2680
 นางสาว เพชรน้ำหนึ่ง เลื่อนลอย  มัธยม 4/1
100
2681
 นางสาว รุ่งลาวัลย์ สุดแสน  มัธยม 4/1
100
2682
 นางสาว วรนุช แหวนหล่อ  มัธยม 4/1
100
2683
 นางสาว สุนิสา ปะนามเตา  มัธยม 4/1
100
2685
 นางสาว อลิสา กัณโสภา  มัธยม 4/1
100
2686
 นาย กิตติพงศ์ ทบพวก  มัธยม 4/1
100
2687
 นาย เจษฎา สีทา  มัธยม 4/1
80
2688
 นาย ไชยวัฒน์ สารทอง  มัธยม 4/1
70
2690
 นาย ธนธร สาระเนตร  มัธยม 4/1
100
2691
 นาย ธนธร ชวนดี  มัธยม 4/1
100
2692
 นาย ธนานนท์ ศรีแสน  มัธยม 4/1
70
2693
 นาย ธันวา พิราสาร  มัธยม 4/1
84
2694
 นาย ยอดยุทธ ทองสว่าง  มัธยม 4/1
90
2696
 นาย วัชรพล ตะละรัมย์  มัธยม 4/1
100
2699
 นาย อนุชิต ประทุมสันต์  มัธยม 4/1
60
2700
 นางสาว ชลดา ศรีนวลสลุง  มัธยม 4/1
90
2703
 นางสาว นฤมล สีบาง  มัธยม 4/1
98
2704
 นางสาว นิชาภา บรรติดตา  มัธยม 4/1
100
2705
 นางสาว ปรางทิพย์ ปักกัดตัง  มัธยม 4/1
100
2706
 นางสาว พิชญ์ชพัด จันที  มัธยม 4/1
100
2707
 นางสาว รัติยา สอนสัง  มัธยม 4/1
98
2709
 นางสาว วาสนา ฟักศรี  มัธยม 4/1
100
2719
 นางสาว สุธาฎา คุ้มแขก  มัธยม 4/1
100
2802
 นาย พงษ์พัฒน์ จุปะมะโท  มัธยม 4/1
100
2873
 นาย ภัทรพล คำหมื่น  มัธยม 4/1
90
2952
 นาย จักรพงษ์ เพ็งการ  มัธยม 4/1
100
2953
 นางสาว ชนานันท์ คิมหันต์  มัธยม 4/1
100
2958
 นาย อานนท์ ตรีชัยรัมย์  มัธยม 4/1
90
2960
 นางสาว อลิชา จันโทน้อย  มัธยม 4/1
100
2999
 นาย รังสิมันต์ รัตนรินทร์  มัธยม 4/1
68