คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 5/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2328
 นางสาว นางสาวณัฎฐา สุวรรณเหลา  มัธยม 5/1
125
2515
 นาย สหรัฐ สุธารัมย์  มัธยม 5/1
-195
2520
 นางสาว กัณฐิกา พรมดีมา  มัธยม 5/1
-50
2521
 นางสาว ดาหวัน สมพิทักษ์  มัธยม 5/1
110
2524
 นางสาว รชนีกร ศรศรี  มัธยม 5/1
230
2526
 นางสาว สุจินณา ทับไธสง  มัธยม 5/1
-390
2528
 นางสาว อรจิรา นันทวงศ์  มัธยม 5/1
35
2532
 นาย กีรติ สมบูรณ์เพ็ง  มัธยม 5/1
-85
2538
 นาย ณัฐภน ชุบรัมย์  มัธยม 5/1
-225
2545
 นาย อภิวิชญ์ เบ็ญจศิล  มัธยม 5/1
57
2548
 นางสาว ชลธิชา ยิ่งเสมอ  มัธยม 5/1
-400
2549
 นางสาว ณัฐพร ปักกัดตัง  มัธยม 5/1
167
 
2551
  นางสาว พิมพิมล ผมน้อย  มัธยม 5/1
220
2552
 นางสาว วรรณณิภา ศรีหาญ  มัธยม 5/1
15
2553
 นางสาว วิธาวดี สมุติรัมย์  มัธยม 5/1
160
2554
 นางสาว สุจิตรา ราตรี  มัธยม 5/1
145
2555
 นางสาว สุพัตรา กันทะพร้าว  มัธยม 5/1
-165
2790
 นางสาว นพมาศ หายโศรก  มัธยม 5/1
145