คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 5/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2512
 นาย นัทธพงศ์ คลังดี  มัธยม 5/1
100
2591
 นาย ธีรภัทร์ เพียรธัญญการ  มัธยม 5/1
100
2598
 นาย สิริทัศน์ สุขแสวง  มัธยม 5/1
100
2606
 นางสาว ชลธิชา เอี่ยมอิ่ม  มัธยม 5/1
100
2610
 นางสาว มยุรินทร์ สันกลาง  มัธยม 5/1
98
2615
 นางสาว เสาวลักษณ์ กิจหนุรัตน์  มัธยม 5/1
100
2618
 นาย ณัฐนนท์ บุรินรัมย์  มัธยม 5/1
100
2619
 นาย ณัฐพล แพงคำฮัก  มัธยม 5/1
100
2622
 นาย ธีระยุทธ บุญปลูก  มัธยม 5/1
100
2626
 นาย พีรพัฒน์ ภิญโญยิ่ง  มัธยม 5/1
100
2640
 นางสาว พิมพร แสงวาโท  มัธยม 5/1
100
2641
 นางสาว ภาวิณี ยางศรี  มัธยม 5/1
98
2660
 นางสาว นรินทร์ทิพย์ สันกลาง  มัธยม 5/1
100
2799
 นาย ฐิติศักดิ์ อินทร์เอี่ยม  มัธยม 5/1
100
2800
 นางสาว บุษพร ชารีผาบ  มัธยม 5/1
100
2801
 นางสาว จินทัปปภา อินทร์เอี่ยม  มัธยม 5/1
100
2870
 นาย นัทธพงศ์ บุญมีมาก  มัธยม 5/1
100
2874
 นาย อติชัย สมุติรัมย์  มัธยม 5/1
100
2877
 นาย พีรภัทร์ กดไธสง  มัธยม 5/1
100