คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 5/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2328
 นางสาว นางสาวณัฎฐา สุวรรณเหลา  มัธยม 5/1
100
2515
 นาย สหรัฐ สุธารัมย์  มัธยม 5/1
100
2520
 นางสาว กัณฐิกา พรมดีมา  มัธยม 5/1
90
2521
 นางสาว ดาหวัน สมพิทักษ์  มัธยม 5/1
90
2524
 นางสาว รชนีกร ศรศรี  มัธยม 5/1
100
2526
 นางสาว สุจินณา ทับไธสง  มัธยม 5/1
60
2528
 นางสาว อรจิรา นันทวงศ์  มัธยม 5/1
90
2532
 นาย กีรติ สมบูรณ์เพ็ง  มัธยม 5/1
100
2538
 นาย ณัฐภน ชุบรัมย์  มัธยม 5/1
100
2545
 นาย อภิวิชญ์ เบ็ญจศิล  มัธยม 5/1
80
2548
 นางสาว ชลธิชา ยิ่งเสมอ  มัธยม 5/1
60
2549
 นางสาว ณัฐพร ปักกัดตัง  มัธยม 5/1
100
2551
 นางสาว พิมพิมล ผมน้อย  มัธยม 5/1
90
2552
 นางสาว วรรณิภา ศรีหาญ  มัธยม 5/1
80
2553
 นางสาว วิธาวดี สมุติรัมย์  มัธยม 5/1
90
2554
 นางสาว สุจิตรา ราตรี  มัธยม 5/1
100
2555
 นางสาว สุพัตรา กันทะพร้าว  มัธยม 5/1
90
2790
 นางสาว นพมาศ หายโศรก  มัธยม 5/1
100