คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 6/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2436
 นาย จตุพล วิเศษสัตย์  มัธยม 6/1
250
2437
 นาย จิตรกร การปลูก  มัธยม 6/1
35
2439
 นาย ชินาธิป อินทสอน  มัธยม 6/1
43
2443
 นาย ธีรภัทร ปะนาตัง  มัธยม 6/1
350
2444
 นาย ปัญญพัฒน์ ธรรมวงค์  มัธยม 6/1
201
2446
 นาย พิตตินันท์ ศรีระพัน  มัธยม 6/1
251
2447
 นาย ภูธเนศ อินหาดกรวด  มัธยม 6/1
197
2448
 นาย รวิพันธ์ สมุติรัมย์  มัธยม 6/1
233
2451
 นางสาว กีรตินา บุญอาจ  มัธยม 6/1
345
2452
 นางสาว จิราภรณ์ พลหนองหลวง  มัธยม 6/1
255
2454
 นางสาว กชกร ซาไธสง  มัธยม 6/1
215
2455
 นางสาว ณัฐภรณ์ ปัตตานิ  มัธยม 6/1
245
2457
 นางสาว ปนัดดา คุ้มเล่ายุง  มัธยม 6/1
350
2459
 นางสาว พรชิตา ทบวิชา  มัธยม 6/1
164
2461
 นางสาว วรรณนิศา คุ้มเล่ายุง  มัธยม 6/1
350
2466
 นาย วสันต์ กันณะโสภา  มัธยม 6/1
301
2467
 นาย วีรพงศ์ จันทร์แสง  มัธยม 6/1
221
2469
 นาย ศุภชัย ศรีระพันธ์  มัธยม 6/1
345
2470
 นาย สหรัฐ ภูถวิล  มัธยม 6/1
198
2471
 นาย สิรภพ ดงประการ  มัธยม 6/1
161
2472
 นาย สุปวีร์ สระบัว  มัธยม 6/1
149
2474
 นาย สุริยา เจริญสว่าง  มัธยม 6/1
188
2480
 นาย เอกบดินทร์ กลิ่นษร  มัธยม 6/1
21
2486
 นางสาว อนุสรา กระแสโสม  มัธยม 6/1
291
2487
 นางสาว อริสา พูนภักดี  มัธยม 6/1
255
2566
 นาย ธนบดินทร์ แก้วศรีนวน  มัธยม 6/1
235
2571
 นาย ภูวนาถ คำสมบัติ  มัธยม 6/1
247
2572
 นาย สิทธิชัย มีชัยธร  มัธยม 6/1
180
2573
 นาย ภูวดล คำสมบัติ  มัธยม 6/1
243
2713
 นาย อัครพนธ์ บุญมีมาก  มัธยม 6/1
155
2716
 นางสาว กรกนก คำสุวรรณ  มัธยม 6/1
230