คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 6/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2436
 นาย จตุพล วิเศษสัตย์  มัธยม 6/1
240
2437
 นาย จิตรกร การปลูก  มัธยม 6/1
25
2439
 นาย ชินาธิป อินทสอน  มัธยม 6/1
33
2443
 นาย ธีรภัทร ปะนาตัง  มัธยม 6/1
340
2444
 นาย ปัญญพัฒน์ ธรรมวงค์  มัธยม 6/1
191
2446
 นาย พิตตินันท์ ศรีระพัน  มัธยม 6/1
241
2447
 นาย ภูธเนศ อินหาดกรวด  มัธยม 6/1
187
2448
 นาย รวิพันธ์ สมุติรัมย์  มัธยม 6/1
223
2451
 นางสาว กีรตินา บุญอาจ  มัธยม 6/1
335
2452
 นางสาว จิราภรณ์ พลหนองหลวง  มัธยม 6/1
245
2454
 นางสาว กชกร ซาไธสง  มัธยม 6/1
205
2455
 นางสาว ณัฐภรณ์ ปัตตานิ  มัธยม 6/1
235
2457
 นางสาว ปนัดดา คุ้มเล่ายุง  มัธยม 6/1
335
2459
 นางสาว พรชิตา ทบวิชา  มัธยม 6/1
149
2461
 นางสาว วรรณนิศา คุ้มเล่ายุง  มัธยม 6/1
335
2466
 นาย วสันต์ กันณะโสภา  มัธยม 6/1
291
2467
 นาย วีรพงศ์ จันทร์แสง  มัธยม 6/1
211
2469
 นาย ศุภชัย ศรีระพันธ์  มัธยม 6/1
335
2470
 นาย สหรัฐ ภูถวิล  มัธยม 6/1
188
2471
 นาย สิรภพ ดงประการ  มัธยม 6/1
151
2472
 นาย สุปวีร์ สระบัว  มัธยม 6/1
149
2474
 นาย สุริยา เจริญสว่าง  มัธยม 6/1
178
2480
 นาย เอกบดินทร์ กลิ่นษร  มัธยม 6/1
11
2486
 นางสาว อนุสรา กระแสโสม  มัธยม 6/1
281
2487
 นางสาว อริสา พูนภักดี  มัธยม 6/1
245
2566
 นาย ธนบดินทร์ แก้วศรีนวน  มัธยม 6/1
225
2571
 นาย ภูวนาถ คำสมบัติ  มัธยม 6/1
237
2572
 นาย สิทธิชัย มีชัยธร  มัธยม 6/1
170
2573
 นาย ภูวดล คำสมบัติ  มัธยม 6/1
243
2713
 นาย อัครพนธ์ บุญมีมาก  มัธยม 6/1
145
2716
 นางสาว กรกนก คำสุวรรณ  มัธยม 6/1
215