คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 6/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2328
 นางสาว ณัฎฐา สุวรรณเหลา  มัธยม 6/1
98
2515
 นาย สหรัฐ สุธารัมย์  มัธยม 6/1
94
2520
 นางสาว กัณฐิกา พรมดีมา  มัธยม 6/1
92
2521
 นางสาว ดาหวัน สมพิทักษ์  มัธยม 6/1
100
2524
 นางสาว รชนีกร ศรศรี  มัธยม 6/1
100
2526
 นางสาว สุจินณา ทับไธสง  มัธยม 6/1
80
2528
 นางสาว อรจิรา นันทวงศ์  มัธยม 6/1
92
2532
 นาย กิรติ สมบรูณ์เพ็ง  มัธยม 6/1
92
2538
 นาย ณัฐภณ ชุบรัมย์  มัธยม 6/1
80
2545
 นาย อภิวิชญ์ เบ็ญจศิล  มัธยม 6/1
82
2548
 นางสาว ชลธิชา ยิ่งเสมอ  มัธยม 6/1
78
2549
 นางสาว ณัฐพร ปักกัดตัง  มัธยม 6/1
100
2551
 นางสาว พิมพิมล ผมน้อย  มัธยม 6/1
96
2552
 นางสาว วรรณณิภา ศรีหาญ  มัธยม 6/1
92
2553
 นางสาว วิธาวดี สมุติรัมย์  มัธยม 6/1
100
2554
 นางสาว สุจิตรา ราตรี  มัธยม 6/1
100
2555
 นางสาว สุพัตรา กันทะพร้าว  มัธยม 6/1
90
2790
 นางสาว นพมาศ หายโศรก  มัธยม 6/1
100