คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 6/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
2381
 นาย กิตติศักดิ์ ดอนหลักคำ  มัธยม 6/1
40
2383
 นาย ณัฐพงศ์ นามผา  มัธยม 6/1
70
2389
 นาย นันทวัฒน์ หลงรัก  มัธยม 6/1
120
2390
 นาย ปฏิพัทธ์ สังสีแก้ว  มัธยม 6/1
80
2394
 นาย วรวุธ ชินประโคน  มัธยม 6/1
100
2397
 นาย อนัตพงษ์ บะสุรินทร์  มัธยม 6/1
70
2399
 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีกงพาน  มัธยม 6/1
80
2400
 นางสาว ชลทิชา แก้วกก  มัธยม 6/1
70
2401
 นางสาว เบญจวรรณ ผันพิมาย  มัธยม 6/1
50
2404
 นางสาว อารยา บนขุนทด  มัธยม 6/1
70
2405
 นางสาว อินทิรา อะปะมายา  มัธยม 6/1
50
2406
 นาย จีนประดิษฐ์ ตอรบรัมย์  มัธยม 6/1
100
2407
 นาย ชวลิต สืบเสละ  มัธยม 6/1
18
2408
 นาย ชัยรัตน์ ศรีแสน  มัธยม 6/1
80
2414
 นาย ธีรวุฒิ คำสมบัติ  มัธยม 6/1
18
2416
 นาย บริวัฒน์ มาอาสา  มัธยม 6/1
-22
 
2422
 นาย วีรพล เหล่าพร  มัธยม 6/1
60
2493
 นางสาว สุภัควดี แก้วคล้ำ  มัธยม 6/1
90
2578
 นาย สุวัฒน์ เทียมศักดิ์  มัธยม 6/1
80
2584
 นาย ธนดล ปุนยะสาร  มัธยม 6/1
68
2648
 นางสาว ณิชารีย์ ขุนสิงห์  มัธยม 6/1
60
2649
 นางสาว ปิยมน ถิ่นวิมล  มัธยม 6/1
90
2650
 นางสาว พิมลพัชร อิสโร  มัธยม 6/1
90
2651
 นางสาว พรรณิภา คุ้มจอหอ  มัธยม 6/1
80
2798
 นาย ทิพยา เหลืองสุข  มัธยม 6/1
110