สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 7
 ขาด 6
 ลา 4
 สาย 5
 มา 21/31
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 3
 มา 30/31
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 6
 ลา 4
 มาสาย 5
มา 67.74 %
 ขาด 0
 ลา 1
 มาสาย 3
มา 96.77 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 6
 ลา 3
 สาย 0
 มา 9/18
อังคาร ที่ 6
 ขาด 2
 ลา 2
 สาย 0
 มา 14/18
พุธ ที่ 7
 ขาด 5
 ลา 2
 สาย 0
 มา 11/18
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 14
 ขาด 10
 ลา 0
 สาย 0
 มา 8/18
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 8
 ลา 2
 สาย 0
 มา 8/18
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 8
 ลา 3
 สาย 0
 มา 7/18
อังคาร ที่ 20
 ขาด 9
 ลา 1
 สาย 0
 มา 8/18
พุธ ที่ 21
 ขาด 9
 ลา 1
 สาย 0
 มา 8/18
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 18/18
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 6
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 50 %
 ขาด 2
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 77.78 %
 ขาด 5
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 61.11 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 10
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 44.44 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 8
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 44.44 %
 ขาด 8
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 38.89 %
 ขาด 9
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 44.44 %
 ขาด 9
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 44.44 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 1
 มา 24/27
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 7
 ลา 0
 สาย 0
 มา 20/27
อังคาร ที่ 20
 ขาด 6
 ลา 0
 สาย 0
 มา 21/27
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/27
มัธยม
3/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 6
 ลา 0
 สาย 0
 มา 19/25
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 10
 ลา 0
 สาย 0
 มา 15/25
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 20
 ขาด 7
 ลา 1
 สาย 0
 มา 17/25
พุธ ที่ 21
 ขาด 12
 ลา 0
 สาย 0
 มา 13/25
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 25/25
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 6
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 88.46 %
 ขาด 3
 ลา 0
 มาสาย 1
มา 94.23 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 10
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 80.77 %
 ขาด 7
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 86.54 %
 ขาด 13
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 73.08 %
 ขาด 12
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 76.92 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
2/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/34
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 7
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/34
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 13
 ขาด 10
 ลา 0
 สาย 0
 มา 24/34
พุธ ที่ 14
 ขาด 7
 ลา 0
 สาย 0
 มา 27/34
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 2
 ลา 2
 สาย 0
 มา 30/34
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/34
อังคาร ที่ 20
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/34
พุธ ที่ 21
 ขาด 5
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/34
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 3
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 95.65 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 3
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 95.65 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 10
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 85.51 %
 ขาด 7
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 89.86 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 2
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 94.2 %
 ขาด 2
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 97.1 %
 ขาด 2
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 97.1 %
 ขาด 5
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 92.75 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 28/30
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 28/30
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 27/30
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 26/30
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 27/30
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/30
อังคาร ที่ 20
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/30
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 27/30
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
1/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/31
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/31
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/31
อังคาร ที่ 6
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/31
พุธ ที่ 7
 ขาด 1
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/31
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/31
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 13
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/31
พุธ ที่ 14
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/31
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 1
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/31
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 28/31
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 30/31
พุธ ที่ 21
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/31
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 31/31
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 1
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 96.72 %
 ขาด 2
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 95.08 %
 ขาด 1
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 96.72 %
 ขาด 1
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 96.72 %
 ขาด 1
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 98.36 %
 ขาด 1
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 93.44 %
 ขาด 0
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 96.72 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 2
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 91.8 %
 ขาด 2
 ลา 4
 มาสาย 0
มา 90.16 %
 ขาด 0
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 95.08 %
 ขาด 1
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 95.08 %
 ขาด 3
 ลา 2
 มาสาย 0
มา 91.8 %
 ขาด 1
 ลา 1
 มาสาย 0
มา 96.72 %
 ขาด 2
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 91.8 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 1
ลา 1
สาย 0
มา 99.26%
ขาด 8
ลา 1
สาย 0
มา 96.65%
ขาด 13
ลา 4
สาย 1
มา 93.68%
ขาด 3
ลา 3
สาย 0
มา 97.77%
ขาด 15
ลา 6
สาย 5
มา 92.19%
ขาด 1
ลา 4
สาย 3
มา 98.14%
ขาด 0
ลา 2
สาย 0
มา 99.26%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 12
ลา 3
สาย 0
มา 94.42%
ขาด 19
ลา 4
สาย 0
มา 91.45%
ขาด 0
ลา 3
สาย 0
มา 98.88%
ขาด 21
ลา 6
สาย 0
มา 89.96%
ขาด 20
ลา 5
สาย 0
มา 90.71%
ขาด 25
ลา 3
สาย 0
มา 89.59%
ขาด 28
ลา 4
สาย 0
มา 88.10%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 96.37%