ตารางรายการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม

    นักเรียนสามารถให้ครูผู้สอนทุกคนเพิ่มคะแนนพฤติกรรมได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • 1. นำเกียรติบัตรที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. หรืออื่นๆ เป็นตัวจริงมาให้ครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษาถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มคะแนน
  • 2. เมื่อนักเรียนได้สร้างสาธารณะประโยชน์แล้ว ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานและนำมาให้ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอน หรือผู้ดูแลควบคุมนักเรียนให้พัฒนา ช่วยเหลือ ทำความสะอาดต่างๆให้กับโรงเรียนหรือที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มคะแนนพฤติกรรม

ลำดับที่
ชื่อรายการ
คะแนนที่เพิ่ม
1
  แข่งขันโปงลาง ชนะเลิศระดับประเทศ
  100
2
  แข่งขันโครงงาน 46ICT ได้เหรียญทองระดับประเทศ
  100
3
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 1
  100
4
  เข้าร่ามการแข่งขันระดับประเทศ(ระดับเหรียญเงิน)
  90
5
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 2
  90
6
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 3
  80
7
  เข้าร่วมสัมนานานาชาติ The ASEAN Youth Forum
  80
8
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  70
9
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
  50
10
  พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(2)
  40
11
  ปลูกฝังค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 วัน
  40
12
  ร่วมแข่งขันนางไหระดับภาคชนะเลิศ
  30
13
  แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
14
  แข่งขันโครงการของภาษาต่างประเทศได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
15
  เเข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับภาค
  30
16
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
17
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
18
  แข่งขันกีฬาเปตองระดับชนะเลิศเขต
  30
19
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
20
  แข่งขันโครงงานอาเซี่ยนได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
21
  ผ่านการเข้าค่ายอบรม ASEAN Youth Junior ระดับภาค
  30
22
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต
  30
23
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
24
  เข้าร่วมแข่งขันศิลปะระดับเขตได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
25
  เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
26
  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การเเข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
27
  ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
  30
28
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  30
29
  เข้าร่วมเเข่งขันโอลิมปืควิชาการคณิตศาสตร์ระดับภาค
  30
30
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
31
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
32
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชนะเลิศ (เหรียญทอง) ระดับเขต
  30
33
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
34
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทอง
  30
35
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
36
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
37
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
38
  เก็บเงินได้ 1000 บาทขึ้นไป
  25
39
  รางวัลเหรียญเงิน การเเข้งขันระดับเขต สพม. 30
  25
40
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ระดับเขต
  25
41
  รางวัลเหรียญเงินระดับเขต สพม. 30
  25
42
  เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพม.30
  25
43
  รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 4 ขึ้นไประดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 30
  20
44
  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  20
45
  แข่งขันโครงานวิทยาศาสตร์ ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
46
  เป็นพิธีกรต้อนรับคณะกรรมการประกวดผลงานยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
  20
47
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ระดับเขต
  20
48
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
  20
49
  การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
50
  เข้าค่ายอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียน
  20
51
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียน
  20
52
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญเงิน
  20
53
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ปีการศึกษา 2557
  20
54
  เข้าค่ายอาเซียนประจำปีการศึกษา 2557
  20
55
  อบรมผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง
  20
56
  อบรมกิจกรรมนักเรียนที่จังหวัดนครราชสีมา
  20
57
  เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
  20
58
  อบรมเยาวชนต่อต้านทุจริต
  20
59
  ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
  20
60
  ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2557
  20
61
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
62
  ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.สระพัง
  20
63
  วัยใสหัวใจแข็งแรง
  20
64
  อบรมบ้านพักและสตรี
  20
65
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
66
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
67
  ค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  20
68
  เก็บขยะรอบสนามฟุตบอล
  20
69
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ลำดับที่ 2
  20
70
  เข้าค่ายอัฉริยทางคริตสาสตร์
  20
71
  โครงการ To Be Number One
  20
72
  อบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมห่างไกลยาเสพติด
  15
73
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ)
  15
74
  พัฒนาแปลงเกษตร
  15
75
  เก็บเงินได้ 101-500บาทขึ้นไป
  15
76
  ปลูกต้นไม้
  15
77
  ได้คะแนน PRE MATH TEST อันดับ 2-5 ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  15
78
  แข่งขันชนะเลิศ ภายใน
  15
79
  ชนะเลิศการเเข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียน
  15
80
  การประกวดอ่านฟังเสียง ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
  15
81
  การแข่งขัน Debate อันดับที่ 1
  15
82
  เป็นผู้มีความเป็นเลิศทาด้านวิทยาศาสตร์
  10
83
  แข่งขัน science show เหรียญทอง ที่ 2 ระดับเขต
  10
84
  ผ่านการอบรม ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงิน ระดับจังหวัด
  10
85
  เข้าร่วมอบรมโครงการ zero watch school ระดับจังหวัด
  10
86
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตแข่งขันธูปเทียนแพ
  10
87
  เตรียมสถานที่วันแม่แห่งชาติ
  10
88
  เป็นผู้เตรียมสถานที่วันไหว์ครู
  10
89
  เป็นผู้เตรียมสถานที่สัปดาห์อาเซียน
  10
90
  เตรียมงานงานเกษียณอายุราชการครู
  10
91
  เป็นพิธีกรและนันทนาการงานปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่
  10
92
  เป็นพิธีกรงานเกษียณอายุราชการครู
  10
93
  เป็นพิธีกรสัปดาห์อาเซียน
  10
94
  เป็นพิธีกรวันไหว้ครู
  10
95
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  10
96
  ได้รางวัลเหียญทอง รองชะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต แข่งขันสร้าง webpage ประเภท text editor
  10
97
  เป็นผู้รักการออมดีเยี่ยม
  10
98
  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
99
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันASEAN QUIZ เนื่องในวันอาเซียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
100
  เข้าค่ายวิทยาศาสต์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
101
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทองแดง
  10
102
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
  10
103
  เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้หรือทักษะในกลุ่มของสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
  10
104
  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความสื่อสัตย์ระดับโรงเรียน
  10
105
  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
  10
106
  ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน
  10
107
  ช่วยงานโรงเรียน
  10
108
  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
  10
109
  เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)
  10
110
  บำเพ็ญประโยชน์ สร้างป่าเพื่อสังคม
  10
111
  เข้าร่วมโครงการ "สานฝันพยาบาล" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น
  10
112
  ได้รับรางวัลคนดี ศรี บ.ท.
  10
113
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับเขต
  10
114
  แสดงละครโครงการ นักเรียน บท. ทำดีเพื่อพระราชา
  10
115
  โครงการคุณจริยธรรมห่างไกลยาเสพติด
  10
116
  ตัดไม้
  10
117
  ให้อาหารไก่
  10
118
  อุทิศตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นร.สภานักเรียน (รวมกิจกรรม)
  10
119
  ธนาคารขยะ
  10
120
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (อันดับ 2)
  10
121
  เก็บเงินได้ตั้งแต่1-99
  10
122
  ผู้ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรม
  10
123
  กิจกรรมวันไหว้ครูปี57
  10
124
  เป็นพยานในการจับนักเรียนที่ลักขโมยตารางเรียน
  10
125
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
126
  จัดงานวันวิทยาศาสตร์
  10
127
  รองชนะเลิศอันดับ2แข่งขันการจัดตู่ปลา
  10
128
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา
  10
129
  เป็นคณะกรรมการดำเนินงานวันวิทยาศาสตร์
  10
130
  ช่วยงานกิจกรรมโรงเรียน
  10
131
  ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันจรวจขวดน้ำ
  10
132
  เป่าดุริยางค์
  10
133
  ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
134
  กวาดห้อง
  5
135
  เก็บสิ่งของได้
  5
136
  จัดโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน
  5
137
  เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพภายใน
  5
138
  เก้บสิ่งของได้
  5
139
  รดน้ำต้มไม้
  5
140
  นำขยะไปทิ้ง
  5
141
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (อันดับ 3 หรือ เข้าร่วม)
  5
142
  ยกของช่วยคุณครู
  5
143
  ถอนหญ้า
  5
144
  ลบกระดาน
  5
145
  ตัดหญ้า
  5
146
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ วิทยาศาสตร์
  5
147
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณิตศาสตร์ จังหวัด
  5
148
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับโรงเรียน
  5
149
  เข้าร่วมสอบธรรมะทางก้าวหน้าระดับประเทศ
  5
150
  ชนะเลิศอันดับี่ 3 การเเข่งขันในวันอาเซียนระดับโรงเรียน
  5
151
  รางวัลอันดับที 3 เนื่องในวันอาเซียนของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  5
152
  เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
  5
153
  เข้าร่วมติว O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดโดย สพม.30
  5
154
  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขัน debate
  5
155
  เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม
  5
156
  แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่ม
  5
157
  ทำความสะอาดเล็กน้อย
  2