ตารางรายการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม

    นักเรียนสามารถให้ครูผู้สอนทุกคนเพิ่มคะแนนพฤติกรรมได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • 1. นำเกียรติบัตรที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. หรืออื่นๆ เป็นตัวจริงมาให้ครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษาถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มคะแนน
  • 2. เมื่อนักเรียนได้สร้างสาธารณะประโยชน์แล้ว ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานและนำมาให้ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอน หรือผู้ดูแลควบคุมนักเรียนให้พัฒนา ช่วยเหลือ ทำความสะอาดต่างๆให้กับโรงเรียนหรือที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มคะแนนพฤติกรรม

ลำดับที่
ชื่อรายการ
คะแนนที่เพิ่ม
1
  แข่งขันโปงลาง ชนะเลิศระดับประเทศ
  100
2
  แข่งขันโครงงาน 46ICT ได้เหรียญทองระดับประเทศ
  100
3
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 1
  100
4
  เข้าร่ามการแข่งขันระดับประเทศ(ระดับเหรียญเงิน)
  90
5
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 2
  90
6
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 3
  80
7
  เข้าร่วมสัมนานานาชาติ The ASEAN Youth Forum
  80
8
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  70
9
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
  50
10
  พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(2)
  40
11
  ปลูกฝังค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 วัน
  40
12
  ร่วมแข่งขันนางไหระดับภาคชนะเลิศ
  30
13
  แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
14
  แข่งขันโครงการของภาษาต่างประเทศได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
15
  เเข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับภาค
  30
16
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
17
  แข่งขันกีฬาเปตองระดับชนะเลิศเขต
  30
18
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
19
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
20
  แข่งขันโครงงานอาเซี่ยนได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
21
  ผ่านการเข้าค่ายอบรม ASEAN Youth Junior ระดับภาค
  30
22
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  30
23
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต
  30
24
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
25
  เข้าร่วมแข่งขันศิลปะระดับเขตได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
26
  เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
27
  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การเเข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
28
  ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
  30
29
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
30
  เข้าร่วมเเข่งขันโอลิมปืควิชาการคณิตศาสตร์ระดับภาค
  30
31
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
32
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชนะเลิศ (เหรียญทอง) ระดับเขต
  30
33
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
34
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทอง
  30
35
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
36
  เก็บเงินได้ 1000 บาทขึ้นไป
  25
37
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
38
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
39
  รางวัลเหรียญเงินระดับเขต สพม. 32
  25
40
  เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพม.30
  25
41
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ระดับเขต
  25
42
  รางวัลเหรียญเงิน การเเข้งขันระดับเขต สพม. 32
  25
43
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ระดับเขต
  20
44
  การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
45
  เป็นพิธีกรต้อนรับคณะกรรมการประกวดผลงานยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
  20
46
  แข่งขันโครงานวิทยาศาสตร์ ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
47
  รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 4 ขึ้นไประดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 30
  20
48
  เข้าค่ายอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียน
  20
49
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียน
  20
50
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญเงิน
  20
51
  เข้าค่ายอาเซียนประจำปีการศึกษา 2557
  20
52
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ปีการศึกษา 2557
  20
53
  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  20
54
  อบรมบ้านพักและสตรี
  20
55
  อบรมถักทอร้อยดวงใจ (สพม 30 )
  20
56
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
57
  อบรมกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนพุทไธสง
  20
58
  เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
  20
59
  อบรมเยาวชนต่อต้านทุจริต
  20
60
  ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
  20
61
  ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2557
  20
62
  อบรมผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง
  20
63
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
64
  ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.สระพัง
  20
65
  วัยใสหัวใจแข็งแรง
  20
66
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
67
  ค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  20
68
  เก็บขยะรอบสนามฟุตบอล
  20
69
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ลำดับที่ 2
  20
70
  เข้าค่ายอัฉริยทางคริตสาสตร์
  20
71
  โครงการ To Be Number One
  20
72
  พัฒนาแปลงเกษตร
  15
73
  ปลูกต้นไม้
  15
74
  เก็บเงินได้ 101-500บาทขึ้นไป
  15
75
  ชนะเลิศการเเข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียน
  15
76
  การประกวดอ่านฟังเสียง ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
  15
77
  การแข่งขัน Debate อันดับที่ 1
  15
78
  แข่งขันชนะเลิศ ภายใน
  15
79
  ได้คะแนน PRE MATH TEST อันดับ 2-5 ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  15
80
  เป็นผู้มีความเป็นเลิศทาด้านวิทยาศาสตร์
  10
81
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  10
82
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตแข่งขันธูปเทียนแพ
  10
83
  ผ่านการอบรม ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงิน ระดับจังหวัด
  10
84
  เป็นผู้เตรียมสถานที่วันไหว์ครู
  10
85
  แข่งขัน science show เหรียญทอง ที่ 2 ระดับเขต
  10
86
  เป็นผู้เตรียมสถานที่สัปดาห์อาเซียน
  10
87
  เตรียมงานงานเกษียณอายุราชการครู
  10
88
  เข้าร่วมอบรมโครงการ zero watch school ระดับจังหวัด
  10
89
  เป็นพิธีกรวันไหว้ครู
  10
90
  เตรียมสถานที่วันแม่แห่งชาติ
  10
91
  เป็นพิธีกรงานเกษียณอายุราชการครู
  10
92
  เป็นพิธีกรสัปดาห์อาเซียน
  10
93
  เป็นพิธีกรและนันทนาการงานปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่
  10
94
  ได้รางวัลเหียญทอง รองชะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต แข่งขันสร้าง webpage ประเภท text editor
  10
95
  ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน
  10
96
  เป็นผู้รักการออมดีเยี่ยม
  10
97
  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
98
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันASEAN QUIZ เนื่องในวันอาเซียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
99
  เข้าค่ายวิทยาศาสต์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
100
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทองแดง
  10
101
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
  10
102
  เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้หรือทักษะในกลุ่มของสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
  10
103
  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความสื่อสัตย์ระดับโรงเรียน
  10
104
  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
  10
105
  ช่วยงานโรงเรียน
  10
106
  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
  10
107
  ได้รับรางวัลคนดี ศรี บ.ท.
  10
108
  เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)
  10
109
  บำเพ็ญประโยชน์ สร้างป่าเพื่อสังคม
  10
110
  เข้าร่วมโครงการ "สานฝันพยาบาล" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น
  10
111
  เก็บขยะลงถัง3
  10
112
  เก็บขยะ
  10
113
  ช่วยครูจัดบอร์ดวิชาการ
  10
114
  ช่วยครูจัดกิจกรรม
  10
115
  ล้างห้องน้ำนักเรียนชายทั้งหมด
  10
116
  ล้างห้องน้ำนักเรียนหญิงทั้งหมด
  10
117
  ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
  10
118
  เก็บขยะลงถัง
  10
119
  ทำความดี
  10
120
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับเขต
  10
121
  แสดงละครโครงการ นักเรียน บท. ทำดีเพื่อพระราชา
  10
122
  เก็บขยะลงถัง2
  10
123
  ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับอันตราย
  10
124
  ให้อาหารไก่
  10
125
  อุทิศตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นร.สภานักเรียน (รวมกิจกรรม)
  10
126
  ผู้ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรม
  10
127
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ)
  10
128
  ธนาคารขยะ
  10
129
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (อันดับ 2)
  10
130
  เก็บเงินได้ตั้งแต่1-99
  10
131
  ตัดไม้
  10
132
  กิจกรรมวันไหว้ครูปี57
  10
133
  เป็นพยานในการจับนักเรียนที่ลักขโมยตารางเรียน
  10
134
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
135
  จัดงานวันวิทยาศาสตร์
  10
136
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา
  10
137
  รองชนะเลิศอันดับ2แข่งขันการจัดตู่ปลา
  10
138
  เป็นคณะกรรมการดำเนินงานวันวิทยาศาสตร์
  10
139
  ช่วยงานกิจกรรมโรงเรียน
  10
140
  ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันจรวจขวดน้ำ
  10
141
  เป่าดุริยางค์
  10
142
  ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
143
  กวาดห้อง
  5
144
  เก็บสิ่งของได้
  5
145
  จัดโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน
  5
146
  เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพภายใน
  5
147
  เก้บสิ่งของได้
  5
148
  รดน้ำต้มไม้
  5
149
  นำขยะไปทิ้ง
  5
150
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (อันดับ 3 หรือ เข้าร่วม)
  5
151
  ยกของช่วยคุณครู
  5
152
  ถอนหญ้า
  5
153
  ลบกระดาน
  5
154
  ตัดหญ้า
  5
155
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ วิทยาศาสตร์
  5
156
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณิตศาสตร์ จังหวัด
  5
157
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับโรงเรียน
  5
158
  เข้าร่วมสอบธรรมะทางก้าวหน้าระดับประเทศ
  5
159
  ชนะเลิศอันดับี่ 3 การเเข่งขันในวันอาเซียนระดับโรงเรียน
  5
160
  เข้าร่วมติว O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดโดย สพม.30
  5
161
  รางวัลอันดับที 3 เนื่องในวันอาเซียนของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  5
162
  เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
  5
163
  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขัน debate
  5
164
  อาสาช่วยครูถือของ
  5
165
  ช่วยงานโรงเรียน เช่น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ รดน้ำต้นไม้
  5
166
  เก็บสิ่งของได้ เช่นโทรศัพท์ แล้วแจ้งครูให้ประกาศหาเจ้าของ
  5
167
  ทำความสะอาดห้องสมุด/เก็บขยะ/จัดหนังสือ
  5
168
  ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
  5
169
  ช่วยปิดไฟฟ้า ปิดพัดลมในห้องเรียนที่ลืมปิดไว้
  5
170
  ทำความสะอาดห้องสมุด1
  5
171
  ทำความสะห้องเรียน
  5
172
  ทำความสะอาดห้องสมุด
  5
173
  ทำความสะอาดห้องสมุด2
  5
174
  ทำความสะอาดห้องสมุด3
  5
175
  ทำความดีปานกลาง
  3
176
  จิตอาสาเล็กน้อย
  2
177
  กวาดห้องสมุดเล็กน้อย
  2
178
  ทำความดีเล็กน้อย
  2
179
  ddd
  2
180
  จิตอาสาปานกลาง
  2
181
  จัดหนังสือเล็กน้อย
  2
182
  เก็บขยะในโรงรถเล็กน้อย
  2
183
  ล้างห้องน้ำนักเรียนชายเล็กน้อย
  2
184
  ล้างห้องน้ำนักเรียนหญิงเล็กน้อย
  2
185
  ล้างห้องน้ำครูเล็กน้อย
  2
186
  กวาดห้องเรียนเล็กน้อย
  2
187
  ถูพื้นห้องสมุดเล็กน้อย
  2
188
  เช็ดกระจกห้องสมุดเล็กน้อย
  2
189
  ช่วยครูยกโต๊ะ/เก้าอี้/ทำความสะอาด
  2
190
  ทำความสะอาดเล็กน้อย
  2