สรุปข้อมูลการมาเรียนของโรงเรียนเมืองกระบี่ ประจำเดือน ปีการศึกษา

มัธยม
6/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 38/41
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
มัธยม
6/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 35/39
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
6/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
6/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 6
 สาย 4
 มา 26/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
6/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/35
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
6/6
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
6/7
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
6/8
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 22/23
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 23/23
มัธยม
6/9
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 30/33
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
สรุปมา มัธยม
6
 ขาด 0
 ลา 18
 มาสาย 4
มา 94.3 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
5/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 40/42
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
มัธยม
5/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
มัธยม
5/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 42/42
มัธยม
5/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 33/34
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
5/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
5/6
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 3
 มา 33/35
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 31/35
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
5/7
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 29/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 4
 ลา 0
 สาย 0
 มา 28/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
5/8
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 6
 สาย 0
 มา 28/34
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
สรุปมา มัธยม
5
 ขาด 0
 ลา 14
 มาสาย 3
มา 95.22 %
 ขาด 4
 ลา 4
 มาสาย 0
มา 97.27 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
4/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 36/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
4/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 2
 สาย 0
 มา 37/40
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
4/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
4/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 3
 สาย 0
 มา 31/35
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
4/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 1
 มา 31/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
4/6
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 6
 สาย 2
 มา 32/39
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
4/7
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 6
 สาย 1
 มา 34/40
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 40/40
มัธยม
4/8
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 41/41
สรุปมา มัธยม
4
 ขาด 3
 ลา 19
 มาสาย 4
มา 92.62 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
3/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
3/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
3/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 2
 ลา 2
 สาย 0
 มา 26/30
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/30
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
3/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 25/30
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 29/30
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
มัธยม
3/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 5
 สาย 0
 มา 29/34
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 31/34
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
3/6
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 2
 สาย 0
 มา 29/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 3
 ลา 2
 สาย 0
 มา 27/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
3/7
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 1
 สาย 0
 มา 34/35
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/35
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
มัธยม
3/8
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 0
 มา 29/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
3/9
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 4
 ลา 2
 สาย 0
 มา 26/32
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 3
 ลา 0
 สาย 1
 มา 29/32
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 32/32
มัธยม
3/10
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 27/30
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 28/30
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 30/30
สรุปมา มัธยม
3
 ขาด 9
 ลา 20
 มาสาย 0
มา 91.05 %
 ขาด 14
 ลา 9
 มาสาย 1
มา 92.9 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
2/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 36/38
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
2/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 3
 สาย 1
 มา 33/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 3
 สาย 0
 มา 34/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
2/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
2/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 2
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/36
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
2/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 35/37
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 37/37
มัธยม
2/6
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 2
 ลา 3
 สาย 0
 มา 34/39
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
2/7
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 4
 สาย 0
 มา 32/36
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 34/36
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
2/8
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 34/36
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
2/9
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 39/39
มัธยม
2/10
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 35/35
สรุปมา มัธยม
2
 ขาด 5
 ลา 16
 มาสาย 1
มา 94.28 %
 ขาด 0
 ลา 5
 มาสาย 0
มา 98.64 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
มัธยม
1/1
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
มัธยม
1/2
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 1
 ลา 3
 สาย 0
 มา 29/33
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 1
 ลา 3
 สาย 0
 มา 29/33
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
มัธยม
1/3
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 36/38
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
1/4
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 36/38
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
1/5
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 38/38
มัธยม
1/6
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 36/36
มัธยม
1/7
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 2
 ลา 1
 สาย 0
 มา 30/33
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
มัธยม
1/8
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 1
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
มัธยม
1/9
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 33/33
มัธยม
1/10
พฤหัส ที่ 1
 ขาด 0
 ลา 2
 สาย 0
 มา 32/34
ศุกร์ ที่ 2
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 5
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 6
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 7
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 8
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 9
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 12
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 13
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 14
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 15
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 16
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 19
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 20
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 21
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 22
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 23
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
จันทร์ ที่ 26
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
อังคาร ที่ 27
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พุธ ที่ 28
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
พฤหัส ที่ 29
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
ศุกร์ ที่ 30
 ขาด 0
 ลา 0
 สาย 0
 มา 34/34
สรุปมา มัธยม
1
 ขาด 3
 ลา 10
 มาสาย 1
มา 96.29 %
 ขาด 1
 ลา 3
 มาสาย 0
มา 98.86 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
 ขาด 0
 ลา 0
 มาสาย 0
มา 100 %
สรุปมาทั้งหมด ขาด 20
ลา 97
สาย 13
มา 93.99%
ขาด 19
ลา 21
สาย 1
มา 97.95%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
ขาด 0
ลา 0
สาย 0
มา 100.00%
สรุปการมาเรียนประจำเดือน มิถุนายน ปี 2566 มีนักเรียนมาเรียนปกติ 99.63%