Notyschool เป็น app ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนแบบครบวงจร https://www.facebook.com/SFESoft ซึ่งผู้พัฒนา พัฒนาขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหาของนักเรียนในกรณีต่างๆ เช่น แจ้งเตือนภาระงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน เวรประจำวัน เวรนอนกลางคืน หรือ นักเรียนในที่ปรึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดนตัดคะแนน หรือ มีพฤติกรรมที่น่าชื่นชม ระบบแจ้งเตือนจะช่วยให้ท่านทราบเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ทำให้การบริหารจัดการเวลา มีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วและสามารถแก้ปัญหาให้ทันท่วงที

โปรแกรม บริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน เป็นโปรแกรมที่พัฒนาจาก