คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 1/6

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
-
 เด็กชาย ชนะพล สุนาโท  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย ณัฐภูมิ พลูเพิ่ม  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย ถิรวัฒน์ ทองสาม  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย ธนาปกรณ์ อัคนิจ  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย ธัญเทพ เอียดจุ้ย  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย ธาวิน เพ็ชรแขก  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ยิ้มปรั่ง  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย นัฐวุฒิ ปฏิมิน  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย ปรทัช นุ้ยสุชล  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย พงศกร พึ่งวิชา  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย พงศนาถ บุญทอง  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย พิณรเดช พิณทมร  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย ไพศาล เคียนทอง  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย ภาดา สาราษฎร์  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย รชานนท์ ปกเคล  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย วรวุฒิ สุทธิกาญจน์  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย ศุภฤกษ์ มิตรมาศ  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย สมพร ลุงติ  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย สราวุฒิ หยั่งทะเล  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย อับดุลฮาฟิช อภัยสวัสดิ์  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กชาย ฮัสซัน เอ็มยุเด็น  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง กชนิภา อุปพงศ์  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง จิรนันท์ คงภักดี  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ หาญชนะ  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง ถิรดา เขียวดำ  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง ธารใส บุญลือ  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง ปวริสา สุวรรณวัฒน์  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง ฝนเหนือ ชูบาล  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง พลอยชมพู ศิริธรรม  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง พิญาดา พูลเพิ่ม  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง ไพลิน ทวีสมาน  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง รุ้งธิดา เกิดโภคทรัพย์  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง ลักษิกา รอดนัคเรศน์  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง วนิดา บัวทอง  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง วริศรา เหมทานนท์  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง ศิรารัตน์ เหล่าผักสาน  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง สาวิตรี จันทร์เชย  มัธยม 1/6
-
-
 เด็กหญิง เหมือนฝัน หนูจันทร์  มัธยม 1/6
-