คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 3/

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
-
 เด็กชาย กิตติวัฒน์ บริรักษ์  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย กัณตพัฒน์ บุญโสภา  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย คฑาวุธ บุญพาฤทธิ์  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย จรรยวรรธ ไชยขาว  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย ฉัตรพล ช่วยสม  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย ณัฐชนน จันดี  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย ณัฐภูมิ จูฑามาตย์  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย ธรรณธร ปิติ  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ พรหมแสง  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย พลช จันทร์ค้อม  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย ศิวฤทธิ์ ปานช่วย  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย อภิชา เกื้อบุตร  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย อภิชาติ ศรีหมาด  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย อิสรภาพพงศ์ เภอสม  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง กนกลักษณ์ ถิระจิตติพงศ์  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง จันทร์ดาริกา ยมภา  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ชลธิชา ภูเก้าล้วน  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ณภัทร ชูนกแก้ว  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา โสภี  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ธันยพร ภาพโพฒิ  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง นันทิกานต์ คงนวล  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง นับดาว เมืองไทย  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง เนนา ดีตาลสกุล  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ปวริศา กันตังกุล  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง พนชนก พุ่มเจริญ  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง พัณณิตา นิตย์อภัย  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไชยบุญ  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ภัทรธิดา พลมา  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ภัทรศยา เป็ดทอง  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง วิภามนต์ อินทร์จันทรา  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ศศิธร เกิดสุข  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ศศินิภา แซ่เล่า  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ศิรประภากรณ์ สมเกื้อ  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ศุภิสรา ชำนาญ  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง สาธิดา เส้งเซ่ง  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง สุทธิณี ทองทรง  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง สุรังสิมา เพ็ชรนิล  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย จักรภัทร สืบสุข  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย ชุติเทพ ดาษฎาจันทร์  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย ณัฎฐวัฒน์ ผลชู  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย ไตรบุญ เฉี่ยหม่อง  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย ธนกร ผกามาศ  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปีตบุตร  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย ธนวัฒน์ กาญจนถิ่น  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย ธีรภัทร ก่ออ้อ  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย ปกป้อง วรรณโน  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย พชร กลับคง  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย ภัทรพล บุตรครุธ  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย รัชชานนท์ ทิพย์สังข์  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย รัฐภูมิ แต้มแก้ว  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย เรืองศักดิ์ เพชรชำนาญ  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย ศุภกร อึ่งกุล  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง กมลรัตน์ เกิดขุมทอง  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง กุลธิดา กรดเกิด  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง กุลนัดดา เดชรักษา  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง คณิตา ธงไชย  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง จันทิมา ลูกน้อย  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง จินดาหลา กันหาฤกษ์  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง ญาณิศา ราชานาค  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง ณัชชา ชุมจันทร์  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง ณัฐริกา เนื้อเกลี้ยง  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง ทรรศยา ทวีสิน  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง ธัญญาภร ศิริยานุรักษ์  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง ธีฒจิรัฎฐ์ ศรีประเทศ  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง บุญญปัญญ์ ทองสุขใส  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง ปริยาภัทร อังคะฮาด  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง ปิยาอร ตวงสิน  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง พงศ์พัชรา รักษายศ  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง ฟารีดะ ศรีแสง  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง ริลดา บูรพิศ  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง วรัฏฐา ดำหาย  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง วริศรา ชูเรืองสกุล  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง โสภิชดา ทองจันทร์  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง อรพร จันทราทิพย์  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กชาย กฤษฎา ดำหาย  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย กองเงิน โสภา  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย เขมพงศ์ ศรีสุขใส  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย ชนสรณ์ เนื้อเกลี้ยง  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ศรีเมือง  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ เขียดแก้ว  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย ธนภัทร ศรีงาม  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย ธนวรรธน์ สมสุข  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย ธนารักษ์ ใยทอง  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย นราวิชญ์ คงแก้ว  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย ปิยาธร หนูคง  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย พีรวิชญ์ เศียรเขียว  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย ภานุวัตร์ อานนท์  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย รพีพัตร์ ธรรมเนียม  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย วรินทร์ นุ้ยเจริญ  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย วิชชายุทธ วงศ์ศรี  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย อิสรอฟีล แดงข้ำ  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง เกศรา นบนอบ  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง จิรัชญา ศรีสุกใส  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง จิราวรรณ ชนะกุล  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง ชนานันท์ ชนะกุล  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง ชนิภา อินเสนีย์  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สุดใจ  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง นันทกานต์ สืบสุข  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง นันท์นภัส วิมลขจรสิริ  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง นันทวัน สุธาพจน์  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง นาเดีย สาระวารี  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง บุญญิสา แผ่นทอง  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง พัตรพิมล ล่องตี้  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง มนัญชยา เพ็ชรรักษ์  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง เมธาวี ยะลา  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง รัษฎาภรณ์ ฤทธิ์เดช  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง ลักษมี อินทร์นาค  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง วนิดา วงชาตรี  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง สุกัญญา รักษายศ  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง สุยพร กิจแก้ว  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง อชิรญา มาตรบุตร  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กชาย กันตธี มีสาวงษ์  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย จิรายุ เพชรหิน  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย เจษฎากร ก้องแก้ว  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ราชฤทธิ์  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย ธนนันท์ สงด้วง  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย ปภังกร ทับไทร  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย ปภาวินท์ คงมาก  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย พงศกร ทรัพย์เกิด  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ บุญถาวร  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย พัสกร เสือปาน  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย พีรนันธ์ เพริดพร้อม  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย ภูริพัฒน์ โทแก้ว  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย รัญชน์ ศรีมูล  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย ศิวกร บรรลือศัพท์  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย สราวุธ ชนะกุล  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย สิงห์สรศักดิ์ คงรอด  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย สุพิชา หล่อสุพรรณพร  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย อุดมศิลป์ เขียวดำ  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง กนกพร ทองเสา  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง กนกวรรณ เทียมดวงแก้ว  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง เกศกนก ธรรมศักดิ์ศรี  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง จิราภา แก้วเศษ  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง จีรนันท์ เจริญแสง  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง ชฎาภรณ์ รอดจิตต์  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา กล่อมจิตร  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง ทัศดี เล็กดำ  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง ธัญชนก ศรีงาม  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง นันลดา รอดเกิด  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง นัสซีรีน เล็กกุล  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง ประภัสสร รักมิตร  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง พชรพรรณ เจริญพานิช  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง พิมพิดา บุหงา  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง ฟลอรีด้า สะหมัน  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง วิภารัตน์ ทองด้วง  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง ศิริรัตนา เพชรรักษ์  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง ไอรดา เชื้อหอม  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กหญิง ฮัศณา หลานโป๊ะ  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย กิตตินันท์ ถูกต้อง  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย คามิน ภิญโญพงศ์  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย จักรภัทร กระบี่น้อย  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย จิรายุ สายเส็น  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย เจริญศักดิ์ บุตรหง้า  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย ณัฐภูมิ แก้วพล  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย ธีรยุทธ แนวหาด  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย นันทพงษ์ เกิดสวัสดิ์  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย นิธิษ ใจหาญ  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย พุฒินันท์ หยกพิพัฒน์  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย ภัคพล วิเศษดี  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย ภาคภูมิ หวานดี  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย ภูรินทร์ จูดจันทร์  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย รัฐภูมิ จันทร์ค้อม  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย วรเมธ มโนรัตน์  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย วิศชวัชร คงสุข  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย เอื้ออังกูร เกิดใหม่  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง กุลธิดา สุดชู  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง จินดารัตน์ คงรอด  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง เจนจิรา ฤทธิ์เมฒ  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง ฐิตาพา อีดสัน  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง ณัฐชา โกบสะอาด  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง ธัญเรศ มลิวงศ์  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง พรชนก แซ่ฉั่ว  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง พรนัชชา การแข็ง  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง พัชริดา ทวยเจริญ  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ดำดี  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง เพชรรัตน์ ไฝ่สังข์  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง ภานุมาศ อุ่นนุช  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ จันทโร  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง เยาวภา แก้วเจริญ  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง รักษิณา เพ็ชรรักษ์  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง วรรณภา หวั่นเจะ  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง วิภาวรรณ เชื้อสง่า  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง สโรชา ไมตรีจร  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง สุกัลยา ขุนดำ  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กหญิง อริยา เผ่าจินดา  มัธยม 3/5
-
-
 เด็กชาย คมสัน หมื่นจง  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย จิรายุ ชูดำ  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย ฌอน ชูวิเศษ  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย ณภัทร เกกินะ  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย เทิดศักดิ์ แก้วกอง  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย ธีรนัย ไกรเลิศ  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย บรรณสรณ์ เศียรเขียว  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย ปิยภัทร ดำนุ้ย  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย ปิยากร คชสวัสดิ์  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย พรรณกร ปั้นบุญ  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย พลากร ดำดี  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย ภานุวัฒน์ อัสลักเคน  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย ภาวินท์ วรรณะ  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย มนัส ผิวดี  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย วุฒิพงศ์ นาคา  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย ศิริวัฒน์ รักร่วม  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย ศิโรรัตน์ นบนอบ  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย สนธิไชย เข็มขาว  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย สมโชค จันทร์นามล  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย เสฐียรพงษ์ ดวงจันทร์  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย อนันตชัย กลิ่นเพชร  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย อรรถชัย กล่อมจิตร  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง เกณิกา ภูเก้าล้วน  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง เกศรา อุปมา  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง จินดาภา เกิดสุข  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง โชติกา ค้าของ  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง ณัฐติยา เจริญรูป  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง ณัฐวดี พงษาวดาร  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ พูลสวัสดิ์  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง พรชนก แซ่อึ่ง  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง พัชรมัย มณีโชติ  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง แพรพิลัยลักษณ์ ธงไชย  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง วาสิตา แสงสว่าง  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง ศิริกัญญา รอดนัคเรศน์  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง สุชาวดี คฤหะอ๋อง  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง สุวนันท์ ขันแก้ว  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง อชิรญา แหล๊ะหมัน  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กหญิง อริสา บัวใหญ่  มัธยม 3/6
-
-
 เด็กชาย เกียรติภูมิ ชูเพ็ชร์  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย จันทรักษ์ มามาตย์  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย เจษฎาวุฒิ บุญประกอบ  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย ณัฐวัตร ทองธรรมชาติ  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย เตชิต เป็ดทอง  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย เทพทัต โสวิภาค  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย ธีรภัทร์ เทศนอก  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย ปฎิภูมิ ชายเขาทอง  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย ปณตพงษ์ จันทร์งาม  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย ปลายฟ้า บุตรเมือง  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ธรรมระพีพิทักษ์  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ทองใหม่  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย พีรภัคร ขุนชาญ  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย พีรภัทร มาศโอสถ  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย ยุทธภูมิ ทองจันทร์  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย วรศิลป์ วงศ์ศิลป์  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย วีรภัทร หาญทะเล  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย หัสฐพล ดำเอียด  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย อดิเทพ ยิ้มเยาะ  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย อดิศักดิ์ จุรักษ์  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย อนุสรณ์ จันทร์ช่วย  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง กนกพร คล้ายเพชร  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง กัญญานัฐ รอดนักเรด  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง ใกล้รุ่ง ดวงพรหม  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง จารุกัญญ์ สุตเมือง  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง จิราภรณ์ รุ่งเรือง  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง ชลธิชา ขาวขำ  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง ณัฐณีชา ธนาวุฒิ  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง นฤมล สังข์แก้ว  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง นวภรณ์ ดอนสมหมาย  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง พรรัชดา จันทะแจ่ม  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง พิมพิกา ดีแหบ  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง มนัสชญาณ์ ไร่ใหญ่  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง วริศรา พิศพรรณ์  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย กรกฎ เล็กมาก  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย ฐิติภัทร เจริญรักษ์  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย ณัฐพล เซี่ยงรอด  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย ณัฐพล ชูคช  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ก้านบัว  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย ธนชาต อุสาห์มัน  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย ธนภัทร วีระพันธุ์  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย ธันวา แก้วทอง  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย นพพร ล่องกิ้ม  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย ปฏิภัทร พูลเพิ่ม  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย พงศกร จิตร์แก้ว  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย พัฒโน กังแฮ  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย พิชัยยุทธ อินทสุทธิ์  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย พิพรรธ ชูช่วย  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย ภวินท์ อาษา  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย ภัทรศักดิ์ เดชมาก  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย ราชัน บุตรนุช  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย วรวัส เครือแก้ว  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย วัชรภัทร เจริญเนาว์  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย วีระวัฒน์ หลับสัน  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย ศุภสิทธิ์ วังเมือง  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กหญิง ชลธิชา บัวจีน  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กหญิง ธาราทิพย์ หนูทอง  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กหญิง นัจนัน อุบลจินดา  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กหญิง นัทธมน ฤทธิเดช  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กหญิง นัทวิมล โพธิ์พรม  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กหญิง บุญศิริ เกื้อนะ  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กหญิง ปุณณดา เล็กกุล  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กหญิง รวีพร อินทรวงค์  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กหญิง รินรดา ร่วมทอง  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กหญิง วิลาสินี เพ็ชรรักษ์  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กหญิง สุดใจ วาราช  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กหญิง อาคีละห์ ฮีแลวา  มัธยม 3/8
-
-
 เด้กหญิง เสาวลักษณ์ อุตส่าห์กิจ  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย กอรปกร เกื้อกากร  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย เจษฎากร คงสังข์  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ นวลจันทร์  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ชนะกุล  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย ณัฐพล ทองธรรมชาติ  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย เตวิช บุญเมือง  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย ธนกร รักดี  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย ธนกร คงเรือง  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย ธนวัฒน์ ทรฤทธิ์  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย ธนวัฒน์ ต้นวุฒิ  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย ธันวา สองศรี  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย ธีรศักดิ์ วงศ์แก้ว  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย นันตกร คงสา  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย พิเชฐ สาราช  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ โบราณบุปผา  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย ระพีภัทร ก้อนหิน  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย รามิล ห้วยโสด  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย วัชระพงค์ วิมลเมือง  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย ศักรินทร์ เพ็ชรรักษ์  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย หัสดี เอก  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย อนุสรณ์ อิ่วสง  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย อานันท์ บุญขำ  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย อินทัช เพ็ชรรัตน์  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย เอกพงศ์ กิ่งเล็ก  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กหญิง กฤติกา แพะนิล  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ ทองแผ่น  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กหญิง กิ่งกนก พุมรัตน์  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กหญิง จิรัชยา พรหมาลิขิต  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กหญิง ฑิฆัมพร ดำกุล  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กหญิง ณัฐชญา ม่วงศรี  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กหญิง ปวริศา อีดสัน  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กหญิง ภควดี บุดดี  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กหญิง ภัทรวดี ย่องดำ  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กหญิง สายฝน บุญแก้ว  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย กฤษฎา หล้าโสม  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ชินกฤต คงสุข  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ธณากรณ์ พลเดช  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ธนพัฒน์ จักษุริยา  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ธนากร อุพยู  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ธีรพล ไกรเลิศ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย บรรลือศักดิ์ ชุมบุตร  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ปุณณวิช พรหมสกุล  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย พีรพัฒน์ เหล่าเส็น  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย พุทธิพงศ์ หมาดสม  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย ภูธเนศ หลงโหรด  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย โภคิน บูสามารถ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย วีรนัท คลองมดคัน  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ ชีวะโรรส  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ พรหมมา  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย สุรยุทธ เดชมาก  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย อนุภัทร แสงสุริยัน  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย อัฑฒกร ทองขยัน  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย เอกรินทร์ เขาทอง  มัธยม 3/10
-
 
-
 เด็กชาย ภนัศ เทพดำ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง กัญญ์วรา เฝ้าทอง  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง กัญญารัตน์ จันทร์สุวรรณ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง จันทิมา คงเรือง  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง ฑิฆัมพร เนื้อเกลี้ยง  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง ณฐมล หง้าฝา  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง ณัชชานันท์ แก้วทอง  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง ณิญาพันธ์ เดชเลาหพันธ์  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง เปมิกา หนูสังข์  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง พัชรพร มณีโชติ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง ศรัญญา รอดนัคเรศน์  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง สายฝน ประดิษฐ  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง สุภาพร อินพรหม  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง เสาวภาคย์ ตระการจันทร์  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง อักษรสวรรค์ อ ท ศรี  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง อันดา สาโรจน์  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง อันดามัน สังข์เอียด  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กชาย กิตติภัทร ด้วงมาก  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย คีรภัทร เพชรกำเนิด  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย ชนาธิป เถาว์มูล  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย ชัชชัย ชุมแก่น  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย ธันวา คลองรั้ว  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย ธีรพัฒน์ สายสินธ์  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย นพกร สมเกื้อ  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย นฤเบส บุญมาก  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย ปัญจพล แสวงเวช  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย ฤทธิเดช มาศชาย  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย วงศ์พัทธ์ ยอดโรจน์  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย วาสนา เพ็ชรรักษ์  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย วิทวัส มูลหมัน  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย วีรศักดิ์ ดาแพง  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย สันติภาพ ยอดเดชา  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย สิทธิภาคย์ ดำเขียว  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย สุรนันท์ หิรัญบูรณะ  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย อดิเทพ เวียงคำ  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย อิศรุจน์ เนื้อเกลี้ยง  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย อีซอ อัสลักเคน  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย เอกราช จันทร์ส่งแสง  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กหญิง กนกวรรณ สิงหบำรุง  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กหญิง กฤติยา เดชภักดี  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กหญิง เกวลิน เมฆแก้ว  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กหญิง ชบา สมมุติ  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กหญิง ชุติมนต์ เซ่งย่อง  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กหญิง ชุติมา จิรสันติกุล  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กหญิง ฟาเดีย กลับฉิ่ง  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กหญิง ภัทรธิดา พลกล้า  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กหญิง ภัทราภา ชูทอง  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ยัสไทยสงค์  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กหญิง อินทิรา ลักขณาวงศ์  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กหญิง ศุภกานต์ บุตรฤทธิ์  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กหญิง พรรณณวรินทร์ ศรีสมุทร์  มัธยม 3/10
-
-
 เด็กหญิง รพีพรรณ อินทสุวรรณ  มัธยม 3/4
-
-
 เด็กชาย วทัญญู โนนหิน  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กชาย วิทวัส ตันเลียง  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กหญิง สุพัตตรา ทองดี  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กหญิง ธัญย์ชนก บุตรฤทธิ์  มัธยม 3/9
-
-
 เด็กชาย ณัฐชนน พีรสุขประเสริฐ  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เกียงเอีย  มัธยม 3/2
-
-
 เด็กหญิง ฐิติพร ลาภเกิน  มัธยม 3/7
-
-
 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ภักดี  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง สุภาวรรณ ถนนทอง  มัธยม 3/8
-
-
 เด็กชาย ภูมิภัทร ช่วยบำรุง  มัธยม 3/11
-
-
 เด็กหญิง ปัญญิศา บัวสิน  มัธยม 3/3
-
-
 เด็กหญิง นาตาชา หลักแหล่ง  มัธยม 3/7
-
 
-
 เด็กหญิง ศรสวรรค์ สุวรรณรัตน์  มัธยม 3/10
-