คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 3/1

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
-
 เด็กชาย กันตวัฒน์ นานอน  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย กัมปนาท แพรกปาน  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ธรรมาทิตยา  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย ธนชัย สาระวารี  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย พงษ์พิสิทธิ์ ปานช่วย  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย รพีภัทร รอดเกิด  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย วชิรวิทย์ ธราพร  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย ศุภวัฒน์ พรมมา  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย เอกดนัย เวียงฉิมมา  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง กนกกาญจน์ อักษรสมบัติ  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง กัญญณัฐกานต์ บำรุง  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง กัลยาณี ชนะกุล  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง กุมภาวรี บุญชูวงศ์  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง แก้วกัญญา เกิดสุข  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง จิณณพัต ศรีสุข  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ชัญญานุช คุ้มทวี  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ญาณิศา เป็ดทอง  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ณิชกมล ชูสุวรรณ  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ธนาภา จัตุรงค์  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง นภัสสร เพ็ชรกุล  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง นิชานันท์ อัคยี  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง นิรดา ฟุ้งเฟื่อง  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ประกายดาว ดำสง  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง พัชรพร ยิ้มยวน  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง รวิชา หนูแก้ว  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง วริศรา กัลยา  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง วิชญาดา นวลศรี  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง วิรดา อับดุลลา  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ศศิพร แปโค  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นวลสมศรี  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง สุจิตรา สืบศิริ  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง สุภาวดี พริกเล็ก  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง อินทุอร ณ สวาสดิ์  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ไอลดา ดูเหมาะ  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กหญิง ณัฐฐิชาพัฒน์ หนูอินทร์  มัธยม 3/1
-
-
 เด็กชาย เลิศวัฒน์ ทองเนื้อห้า  มัธยม 3/1
-