คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน มัธยม 6/3

เลขที่/รูป
รหัสนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
คะแนนพฤติกรรม
คะแนนสะสม/พิมพ์แฟ้ม
-
 นาย อารีฟีน เกกินะ  มัธยม 6/3
-
-
 นาย ณัฐวุฒิ สิงหาแก้ว  มัธยม 6/3
-
-
 นาย รวิสุทธิ์ ไก่แก้ว  มัธยม 6/3
-
-
 นาย วิศิษฎ์ศักดิ์ ชูเรือง  มัธยม 6/3
-
-
 นาย วุฒิพงศ์ เพิ่มสมบุญ  มัธยม 6/3
-
-
 นาย สุรบถ ก่อแก้ว  มัธยม 6/3
-
-
 นางสาว พิมลรัตน์ ศรีสวัสดิ์  มัธยม 6/3
-
-
 นางสาว บุณยาพร เหล่าเส็น  มัธยม 6/3
-
-
 นาย สุรศักดิ์ ธราพร  มัธยม 6/3
-
-
 นางสาว ทิพาพร บิลแสะ  มัธยม 6/3
-
-
 นางสาว นภัสกร ชนะกุล  มัธยม 6/3
-
-
 นางสาว นันท์นภัส เพ็ชรรักษ์  มัธยม 6/3
-
-
 นางสาว รุ่งประภา มานพ  มัธยม 6/3
-
-
 นางสาว ศิริประภัสร์ อินทรพรหม  มัธยม 6/3
-
-
 นางสาว อัญมณี บุญประกอบ  มัธยม 6/3
-
-
 นางสาว อารียา คลองรั้ว  มัธยม 6/3
-
-
 นาย ปาราเมศ พุ่มศรี  มัธยม 6/3
-
-
 นาย ชยพล แก้วประดับ  มัธยม 6/3
-
-
 นาย ปรเมศร์ สิวายะวิโรจน์  มัธยม 6/3
-
-
 นางสาว เพชรลดา ขนานใต้  มัธยม 6/3
-
-
 นาย อนุภิชญ์ เขียวบม  มัธยม 6/3
-
-
 นางสาว ชนาภา นาคบาตร์  มัธยม 6/3
-
-
 นางสาว ฟ้าประทาน คชาผล  มัธยม 6/3
-
-
 นางสาว เบญจวรรณ ร่างสง่า  มัธยม 6/3
-
 
-
 นาย ธนพล ศรีอุทัย  มัธยม 6/3
-
-
 นาย วัชโนทัย หง้าฝา  มัธยม 6/3
-