ตารางรายการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม

    นักเรียนสามารถให้ครูผู้สอนทุกคนเพิ่มคะแนนพฤติกรรมได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • 1. นำเกียรติบัตรที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. หรืออื่นๆ เป็นตัวจริงมาให้ครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษาถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มคะแนน
  • 2. เมื่อนักเรียนได้สร้างสาธารณะประโยชน์แล้ว ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานและนำมาให้ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอน หรือผู้ดูแลควบคุมนักเรียนให้พัฒนา ช่วยเหลือ ทำความสะอาดต่างๆให้กับโรงเรียนหรือที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มคะแนนพฤติกรรม

ลำดับที่
ชื่อรายการ
คะแนนที่เพิ่ม
1
  กิจกรรมพิเศษ 150
  150
2
  กิจกรรมพิเศษ 140
  140
3
  กิจกรรมพิเศษ 130
  130
4
  กิจกรรมพิเศษ 120
  120
5
  กิจกรรม 120
  120
6
  กิจกรรม 110
  110
7
  กิจกรรมพิเศษ 110
  110
8
  กิจกรรมพิเศษ 100
  100
9
  แข่งขันโปงลาง ชนะเลิศระดับประเทศ
  100
10
  แข่งขันโครงงาน 46ICT ได้เหรียญทองระดับประเทศ
  100
11
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 1
  100
12
  1.แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
  100
13
  แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
  100
14
  1. แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
  100
15
  2. แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
  90
16
  กิจกรรมพิเศษ 90
  90
17
  เข้าร่ามการแข่งขันระดับประเทศ(ระดับเหรียญเงิน)
  90
18
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 2
  90
19
  2.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
  90
20
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
  90
21
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
  80
22
  เข้าร่วมสัมนานานาชาติ The ASEAN Youth Forum
  80
23
  กิจกรรมพิเศษ 80
  80
24
  3. แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
  80
25
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 3
  80
26
  3.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
  80
27
  4.แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
  75
28
  แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
  75
29
  4. แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
  75
30
  5. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประเทศ
  70
31
  1. แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้
  70
32
  กิจกรรมพิเศษ 70
  70
33
  1.แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้
  70
34
  5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประเทศ
  70
35
  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประเทศ
  70
36
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  70
37
  แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้
  70
38
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต้
  60
39
  กิจกรรมพิเศษ 60
  60
40
  2. แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต้
  60
41
  2.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต้
  60
42
  3.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคใต้
  50
43
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
  50
44
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคใต้
  50
45
  ให้บริการภายในโรงเรียน ต่อปีการศึกษา
  50
46
  กิจกรรมพิเศษ 50
  50
47
  นักเรียนวงดุริยางค์ที่ให้บริการโรงเรียนและชุมชน ต่อปีการศึกษา
  50
48
  3. แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคใต้
  50
49
  บริการดนตรีภายในโรงเรียน ต่อปีการศึกษา
  50
50
  บริการนาฏศิลป์ภายในโรงเรียน ต่อปีการศึกษา
  50
51
  4. แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคใต้
  45
52
  4.แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคใต้
  45
53
  แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคใต้
  45
54
  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาคใต้
  40
55
  แข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  40
56
  1.แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่
  40
57
  กิจกรรมพิเศษ 40
  40
58
  5. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาคใต้
  40
59
  5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาคใต้
  40
60
  นักเรียนวงดนตรีไทยที่ให้บริการโรงเรียนและชุมชน ต่อปีการศึกษา
  40
61
  เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ต่อปีการศึกษา
  40
62
  จัดโครงการค่ายจิตอาสา
  40
63
  นักเรียนวงดุริยางค์ที่ให้บริการโรงเรียนและชุมชน ต่อปีการศึกษา
  40
64
  เป็นประธาน/รองประธาน สภานักเรียน ต่อปีการศึกษา
  40
65
  นักเรียนนาฏศิลป์ที่ให้บริการโรงเรียนและชุมชน ต่อปีการศึกษา
  40
66
  1.แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  40
67
  พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(2)
  40
68
  ปลูกฝังค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 วัน
  40
69
  เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ต่อปีการศึกษา
  35
70
  ถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน ต่อปีการศึกษา
  35
71
  เป็นประธาน/รองประธานคณะสี ต่อปีการศึกษา
  30
72
  ผ่านธรรมศึกษา ชั้นเอก
  30
73
  เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี (3 ครั้ง)
  30
74
  2.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  30
75
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต
  30
76
  เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
77
  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การเเข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
78
  กิจกรรมพิเศษ 30
  30
79
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชนะเลิศ (เหรียญทอง) ระดับเขต
  30
80
  ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
  30
81
  เข้าร่วมเเข่งขันโอลิมปืควิชาการคณิตศาสตร์ระดับภาค
  30
82
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
83
  ผ่านการเข้าค่ายอบรม ASEAN Youth Junior ระดับภาค
  30
84
  เข้าร่วมแข่งขันศิลปะระดับเขตได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
85
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
86
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  30
87
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
88
  2. แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับงหวัด/เขตพื้นที่
  30
89
  เข้าร่วมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ONET)
  30
90
  เข้าร่วมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ONET) 62
  30
91
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทอง
  30
92
  แข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  30
93
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
94
  ร่วมแข่งขันนางไหระดับภาคชนะเลิศ
  30
95
  แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
96
  แข่งขันโครงการของภาษาต่างประเทศได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
97
  เเข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับภาค
  30
98
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
99
  แข่งขันกีฬาเปตองระดับชนะเลิศเขต
  30
100
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
101
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
102
  แข่งขันโครงงานอาเซี่ยนได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
103
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
104
  เก็บเงินหรือส่ิงของที่มีค่า 1000 บาทขึ้นไป
  25
105
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
106
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
107
  เป็นคณะกรรมการคณะสีฝ่ายต่างๆ ต่อปีการศึกษา
  25
108
  นักประชาสัมพันธ์โรงเรียน ต่อปีการศึกษา
  25
109
  เป็นหัวหน้าห้อง/รองหัวหน้าห้อง ต่อปีการศึกษา
  25
110
  เก็บเงินได้ตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป แล้วนำมาแจ้ง
  25
111
  3.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  25
112
  1.แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  25
113
  เป็นนักเรียนชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา YC ต่อปีการศึกษา
  25
114
  3. แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่
  25
115
  1. แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  25
116
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ระดับเขต
  25
117
  รางวัลเหรียญเงินระดับเขต สพม. 32
  25
118
  เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพม.30
  25
119
  รางวัลเหรียญเงิน การเเข้งขันระดับเขต สพม. 32
  25
120
  แข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  25
121
  แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  25
122
  4.แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  22
123
  4. แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่
  22
124
  ช่วยงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ห้องเรียน อาคารเรียน
  20
125
  2. แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  20
126
  บริการนาฏศิลป์แก่ชุมชนภายนอก ต่อครั้ง
  20
127
  บริการดนตรีแก่ชุมชนภายนอก ต่อครั้ง
  20
128
  5. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่
  20
129
  จัดกิจกรรม open house ปี 2562
  20
130
  อบรมบ้านพักและสตรี
  20
131
  อบรมถักทอร้อยดวงใจ (สพม 30 )
  20
132
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
133
  อบรมกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนพุทไธสง
  20
134
  เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
  20
135
  อบรมเยาวชนต่อต้านทุจริต
  20
136
  ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
  20
137
  ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2557
  20
138
  อบรมผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง
  20
139
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
140
  ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.สระพัง
  20
141
  วัยใสหัวใจแข็งแรง
  20
142
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
143
  ค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  20
144
  เก็บขยะรอบสนามฟุตบอล
  20
145
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ลำดับที่ 2
  20
146
  เข้าค่ายอัฉริยทางคริตสาสตร์
  20
147
  โครงการ To Be Number One
  20
148
  ตัดหญ้าในโรงเรียน
  20
149
  ขุดลอกคูน้ำ
  20
150
  พัฒนาสวนหย่อมภายในโรงเรียน
  20
151
  เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี (2 ครั้ง)
  20
152
  เก็บเงินได้ตั้งแต่ 501-999 บาท แล้วนำมาแจ้ง
  20
153
  เก็บสิ่งของที่มีมูลค่า 1000 บาทขึ้นไป ได้แล้วนำมาแจ้ง
  20
154
  ผ่านธรรมศึกษา ชั้นโท
  20
155
  เป็นวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร/พี่เลี้ยง กิจกรรมทางวิชาการ ระดับโรงเรียน
  20
156
  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  20
157
  เข้าค่ายผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง
  20
158
  เข้าค่ายสภานักเรียน
  20
159
  เข้าค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  20
160
  2.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  20
161
  5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  20
162
  เข้าค่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริต
  20
163
  เข้าร่วมโครงการจิตอาสาต่างๆ
  20
164
  เป็นคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ระดับห้องเรียน ต่อปีการศึกษา
  20
165
  แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  20
166
  จิตอาสา
  20
167
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  20
168
  รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 4 ขึ้นไประดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 30
  20
169
  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  20
170
  การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
171
  แข่งขันโครงานวิทยาศาสตร์ ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
172
  เป็นพิธีกรต้อนรับคณะกรรมการประกวดผลงานยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
  20
173
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญเงิน
  20
174
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ปีการศึกษา 2557
  20
175
  เข้าค่ายอาเซียนประจำปีการศึกษา 2557
  20
176
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ระดับเขต
  20
177
  เข้าค่ายอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียน
  20
178
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียน
  20
179
  ได้คะแนน PRE MATH TEST อันดับ 2-5 ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  15
180
  แข่งขันชนะเลิศ ภายใน
  15
181
  ชนะเลิศการเเข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียน
  15
182
  การแข่งขัน Debate อันดับที่ 1
  15
183
  การประกวดอ่านฟังเสียง ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
  15
184
  ช่วยครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
  15
185
  3. แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  15
186
  ช่วยครูกรอกข้อมูลระบบโปรแกรมต่างๆ ของโรงเรียนจำนวนมาก
  15
187
  1.แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโรงเรียน
  15
188
  1. แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโรงเรียน
  15
189
  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ระดับโรงเรียน
  15
190
  3.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  15
191
  ตัดแต่งต้นไม้
  15
192
  เก็บเงินได้ตั้งแต่ 151-500 บาท แล้วนำมาแจ้ง
  15
193
  พัฒนาแปลงเกษตร
  15
194
  ปลูกต้นไม้
  15
195
  เก็บเงินหรือส่ิงของที่มีค่า 101-500 บาท
  15
196
  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  15
197
  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโรงเรียน
  15
198
  ช่วยครูกรองข้อมูลในระบบต่างๆ ของโรงเรียน
  15
199
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  15
200
  แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโรงเรียน
  15
201
  1.แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโรงเรียน
  15
202
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโรงเรียน
  12
203
  2.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโรงเรียน
  12
204
  แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  12
205
  1.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับโรงเรียน
  12
206
  2. แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโรงเรียน
  12
207
  4. แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  12
208
  4.แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  12
209
  ผ่านธรรมศึกษา ชั้นตรี
  10
210
  5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  10
211
  เข้าร่วมค่ายวิชาการ ระดับโรงเรียน
  10
212
  ล้างห้องน้ำ
  10
213
  ทำความสะอาดห้องโสตทัศนศึกษา
  10
214
  ทำความสะอาดห้องประชุม
  10
215
  เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี (1 ครั้ง)
  10
216
  ทำความสะอาดป้ายโรงเรียน
  10
217
  เก็บเงินได้ตั้งแต่ 51-150 บาท แล้วนำมาแจ้ง
  10
218
  เก็บสิ่งของที่มีมูลค่า 100 บาทขึ้นไป ได้แล้วนำมาแจ้ง
  10
219
  เป็นพยานในการจับนักเรียนที่ลักขโมยของในคาบเรียน
  10
220
  เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก
  10
221
  ถางหญ้า
  10
222
  เป็นพิธีกรและนันทนาการงานปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่
  10
223
  เป็นพิธีกรงานเกษียณอายุราชการครู
  10
224
  เป็นพิธีกรวันไหว้ครู
  10
225
  บำเพ็ญประโยชน์ สร้างป่าเพื่อสังคม
  10
226
  ผ่านการอบรม ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงิน ระดับจังหวัด
  10
227
  เข้าร่วมอบรมโครงการ zero watch school ระดับจังหวัด
  10
228
  เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้หรือทักษะในกลุ่มของสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
  10
229
  แข่งขัน science show เหรียญทอง ที่ 2 ระดับเขต
  10
230
  เป็นพิธีกรสัปดาห์อาเซียน
  10
231
  เป็นผู้เตรียมสถานที่วันไหว์ครู
  10
232
  เตรียมงานงานเกษียณอายุราชการครู
  10
233
  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
  10
234
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  10
235
  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความสื่อสัตย์ระดับโรงเรียน
  10
236
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตแข่งขันธูปเทียนแพ
  10
237
  เป็นผู้เตรียมสถานที่สัปดาห์อาเซียน
  10
238
  เตรียมสถานที่วันแม่แห่งชาติ
  10
239
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
  10
240
  เป็นผู้มีความเป็นเลิศทาด้านวิทยาศาสตร์
  10
241
  เป็นผู้รักการออมดีเยี่ยม
  10
242
  ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน
  10
243
  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
244
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันASEAN QUIZ เนื่องในวันอาเซียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
245
  ช่วยงานโรงเรียน
  10
246
  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
  10
247
  เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)
  10
248
  เข้าค่ายวิทยาศาสต์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
249
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทองแดง
  10
250
  เข้าร่วมโครงการ "สานฝันพยาบาล" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น
  10
251
  ได้รับรางวัลคนดี ศรี บ.ท.
  10
252
  ได้รางวัลเหียญทอง รองชะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต แข่งขันสร้าง webpage ประเภท text editor
  10
253
  ผู้ช่วยกรรมการสอบธรรมศึกษา
  10
254
  เก็บสิ่งของได้ เช่นโทรศัพท์ แล้วแจ้งครูให้ประกาศหาเจ้าของ
  10
255
  ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
  10
256
  ล้างห้องน้ำนักเรียนหญิงทั้งหมด
  10
257
  ช่วยครูจัดกิจกรรม/จัดบอร์ดวิชาการ
  10
258
  เก็บและคัดแยกขยะจำนวนมาก
  10
259
  ทำความสะอาดหอประชุมทั้งหมด
  10
260
  ล้างห้องน้ำนักเรียนชายทั้งหมด
  10
261
  5. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  10
262
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับเขต
  10
263
  แสดงละครโครงการ นักเรียน บท. ทำดีเพื่อพระราชา
  10
264
  ช่วยครูทำงานนอกเวลาเรียน/หลังเลิกเรียน
  10
265
  ช่วยครูจัดกิจกรรม
  10
266
  ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับอันตราย
  10
267
  ทำความดี
  10
268
  เก็บขยะลงถัง
  10
269
  ช่วยครูจัดบอร์ดวิชาการ
  10
270
  เก็บขยะลงถัง2
  10
271
  ล้างห้องน้ำนักเรียนชายทั้งหมด
  10
272
  ล้างห้องน้ำนักเรียนหญิงทั้งหมด
  10
273
  ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
  10
274
  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  10
275
  เก็บขยะลงถัง3
  10
276
  เก็บขยะ
  10
277
  ให้อาหารไก่
  10
278
  อุทิศตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นร.สภานักเรียน (รวมกิจกรรม)
  10
279
  ผู้ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรม
  10
280
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ)
  10
281
  ธนาคารขยะ
  10
282
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (อันดับ 2)
  10
283
  เก็บเงินหรือส่ิงของที่มีค่า 1-100 บาท
  10
284
  ตัดไม้
  10
285
  กิจกรรมวันไหว้ครูปี57
  10
286
  เป็นพยานในการจับนักเรียนที่ลักขโมยตารางเรียน
  10
287
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
288
  จัดงานวันวิทยาศาสตร์
  10
289
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา
  10
290
  รองชนะเลิศอันดับ2แข่งขันการจัดตู่ปลา
  10
291
  เป็นคณะกรรมการดำเนินงานวันวิทยาศาสตร์
  10
292
  ช่วยงานกิจกรรมโรงเรียน
  10
293
  ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันจรวจขวดน้ำ
  10
294
  เป่าดุริยางค์
  10
295
  ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
296
  3.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโรงเรียน
  8
297
  3. แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโรงเรียน
  8
298
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโรงเรียน
  8
299
  ทำความสะห้องเรียน
  5
300
  แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับโรงเรียน
  5
301
  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับโรงเรียน
  5
302
  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขัน debate
  5
303
  ทำความสะอาดห้องสมุด2
  5
304
  ทำความสะอาดห้องสมุด1
  5
305
  ทำความสะอาดห้องสมุด3
  5
306
  อาสาช่วยครูถือของ
  5
307
  ช่วยปิดไฟฟ้า ปิดพัดลมในห้องเรียนที่ลืมปิดไว้
  5
308
  ช่วยงานโรงเรียน เช่น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ รดน้ำต้นไม้
  5
309
  เก็บสิ่งของได้ เช่นโทรศัพท์ แล้วแจ้งครูให้ประกาศหาเจ้าของ
  5
310
  ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
  5
311
  ทำความสะอาดห้องสมุด
  5
312
  ทำความสะอาดห้องสมุด/เก็บขยะ/จัดหนังสือ
  5
313
  กวาดห้อง
  5
314
  เก็บสิ่งของได้
  5
315
  จัดโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน
  5
316
  เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพภายใน
  5
317
  เก้บสิ่งของได้
  5
318
  รดน้ำต้มไม้
  5
319
  นำขยะไปทิ้ง
  5
320
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (อันดับ 3 หรือ เข้าร่วม)
  5
321
  ยกของช่วยคุณครู
  5
322
  ถอนหญ้า
  5
323
  ลบกระดาน
  5
324
  ตัดหญ้า
  5
325
  4.แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับโรงเรียน
  5
326
  เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา
  5
327
  5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับโรงเรียน
  5
328
  เก็บเงินได้ตั้งแต่ 10-50 บาท แล้วนำมาแจ้ง
  5
329
  เก็บสิ่งของได้
  5
330
  เก็บขยะบริเวณโรงเรียน
  5
331
  ทำความสะอาดห้องเรียน
  5
332
  รดน้ำต้นไม้
  5
333
  เข้าร่วมสอบธรรมะทางก้าวหน้าระดับประเทศ
  5
334
  รางวัลอันดับที 3 เนื่องในวันอาเซียนของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  5
335
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณิตศาสตร์ จังหวัด
  5
336
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ วิทยาศาสตร์
  5
337
  ชนะเลิศอันดับี่ 3 การเเข่งขันในวันอาเซียนระดับโรงเรียน
  5
338
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับโรงเรียน
  5
339
  เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
  5
340
  เข้าร่วมติว O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดโดย สพม.30
  5
341
  ช่วยปิดไฟฟ้า ปิดพัดลมในห้องเรียนที่ลืมปิดไว้
  5
342
  5. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับโรงเรียน
  5
343
  อาสาช่วยครูถือของ
  5
344
  4. แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับโรงเรียน
  5
345
  ช่วยงานโรงเรียน เช่น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ รดน้ำต้นไม้
  5
346
  ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
  5
347
  เก็บขยะ และคัดแยกขยะ
  5
348
  กวาดขยะใต้ถุนอาคารเรียน
  5
349
  จัดห้องโสตทัศนศึกษา/ห้องประชุม
  5
350
  ร่วมกันพัฒนาเขตพื้นที่ให้สะอาดมากขึ้น
  4
351
  กวาดห้องเรียนเล็กน้อย
  3
352
  ถูพื้นห้องเล็กน้อย
  3
353
  เช็ดกระจกห้องเล็กน้อย
  3
354
  กวาดห้องสมุดเล็กน้อย
  3
355
  ล้างห้องน้ำครูเล็กน้อย
  3
356
  ล้างห้องน้ำนักเรียนหญิงเล็กน้อย
  3
357
  ล้างห้องน้ำนักเรียนชายเล็กน้อย
  3
358
  เก็บขยะในโรงรถเล็กน้อย
  3
359
  ช่วยครูยกโต๊ะ/เก้าอี้/ทำความสะอาด
  3
360
  ทำความดีปานกลาง
  3
361
  จิตอาสาปานกลาง
  2
362
  จิตอาสาเล็กน้อย
  2
363
  ทำความดีเล็กน้อย
  2
364
  ddd
  2
365
  กวาดห้องสมุดเล็กน้อย
  2
366
  ช่วยครูยกโต๊ะ/เก้าอี้/ทำความสะอาด
  2
367
  เก็บขยะในโรงรถเล็กน้อย
  2
368
  ล้างห้องน้ำนักเรียนชายเล็กน้อย
  2
369
  ล้างห้องน้ำนักเรียนหญิงเล็กน้อย
  2
370
  กวาดห้องเรียนเล็กน้อย
  2
371
  ถูพื้นห้องสมุดเล็กน้อย
  2
372
  เช็ดกระจกห้องสมุดเล็กน้อย
  2
373
  จัดหนังสือเล็กน้อย
  2
374
  ล้างห้องน้ำครูเล็กน้อย
  2
375
  ทำความสะอาดเล็กน้อย
  2
376
  ลงเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  2
377
  คัดแยกขยะในจุดที่รับผิดชอบ
  2