ตารางรายการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม

    นักเรียนสามารถให้ครูผู้สอนทุกคนเพิ่มคะแนนพฤติกรรมได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • 1. นำเกียรติบัตรที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. หรืออื่นๆ เป็นตัวจริงมาให้ครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษาถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มคะแนน
  • 2. เมื่อนักเรียนได้สร้างสาธารณะประโยชน์แล้ว ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานและนำมาให้ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอน หรือผู้ดูแลควบคุมนักเรียนให้พัฒนา ช่วยเหลือ ทำความสะอาดต่างๆให้กับโรงเรียนหรือที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มคะแนนพฤติกรรม

ลำดับที่
ชื่อรายการ
คะแนนที่เพิ่ม
1
  กิจกรรมพิเศษ 150
  150
2
  กิจกรรมพิเศษ 140
  140
3
  กิจกรรมพิเศษ 130
  130
4
  กิจกรรมพิเศษ 120
  120
5
  กิจกรรม 120
  120
6
  กิจกรรมพิเศษ 110
  110
7
  กิจกรรม 110
  110
8
  กิจกรรมพิเศษ 100
  100
9
  แข่งขันโปงลาง ชนะเลิศระดับประเทศ
  100
10
  แข่งขันโครงงาน 46ICT ได้เหรียญทองระดับประเทศ
  100
11
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 1
  100
12
  1.แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
  100
13
  แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
  100
14
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
  90
15
  กิจกรรมพิเศษ 90
  90
16
  เข้าร่ามการแข่งขันระดับประเทศ(ระดับเหรียญเงิน)
  90
17
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 2
  90
18
  2.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
  90
19
  3.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
  80
20
  เข้าร่วมสัมนานานาชาติ The ASEAN Youth Forum
  80
21
  กิจกรรมพิเศษ 80
  80
22
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
  80
23
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับประเทศ ลำดับที่ 3
  80
24
  4.แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
  75
25
  แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
  75
26
  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประเทศ
  70
27
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  70
28
  แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้
  70
29
  กิจกรรมพิเศษ 70
  70
30
  1.แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้
  70
31
  5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประเทศ
  70
32
  2.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต้
  60
33
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต้
  60
34
  กิจกรรมพิเศษ 60
  60
35
  นักเรียนวงดุริยางค์ที่ให้บริการโรงเรียนและชุมชน ต่อปีการศึกษา
  50
36
  บริการดนตรีภายในโรงเรียน ต่อปีการศึกษา
  50
37
  กิจกรรมพิเศษ 50
  50
38
  ให้บริการภายในโรงเรียน ต่อปีการศึกษา
  50
39
  บริการนาฏศิลป์ภายในโรงเรียน ต่อปีการศึกษา
  50
40
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
  50
41
  3.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคใต้
  50
42
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคใต้
  50
43
  แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคใต้
  45
44
  4.แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคใต้
  45
45
  5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาคใต้
  40
46
  นักเรียนวงดนตรีไทยที่ให้บริการโรงเรียนและชุมชน ต่อปีการศึกษา
  40
47
  เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ต่อปีการศึกษา
  40
48
  จัดโครงการค่ายจิตอาสา
  40
49
  นักเรียนวงดุริยางค์ที่ให้บริการโรงเรียนและชุมชน ต่อปีการศึกษา
  40
50
  เป็นประธาน/รองประธาน สภานักเรียน ต่อปีการศึกษา
  40
51
  นักเรียนนาฏศิลป์ที่ให้บริการโรงเรียนและชุมชน ต่อปีการศึกษา
  40
52
  1.แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  40
53
  พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(2)
  40
54
  ปลูกฝังค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 วัน
  40
55
  กิจกรรมพิเศษ 40
  40
56
  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาคใต้
  40
57
  แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  40
58
  เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ต่อปีการศึกษา
  35
59
  ถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน ต่อปีการศึกษา
  35
60
  เป็นประธาน/รองประธานคณะสี ต่อปีการศึกษา
  30
61
  ผ่านธรรมศึกษา ชั้นเอก
  30
62
  เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี (3 ครั้ง)
  30
63
  2.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  30
64
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต
  30
65
  เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
66
  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การเเข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
67
  กิจกรรมพิเศษ 30
  30
68
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชนะเลิศ (เหรียญทอง) ระดับเขต
  30
69
  ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
  30
70
  เข้าร่วมเเข่งขันโอลิมปืควิชาการคณิตศาสตร์ระดับภาค
  30
71
  รางวัลระดับเหรียญทองการเเข่งทักษะวิชาการระดับเขต สพม.30
  30
72
  ผ่านการเข้าค่ายอบรม ASEAN Youth Junior ระดับภาค
  30
73
  เข้าร่วมแข่งขันศิลปะระดับเขตได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
74
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
75
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  30
76
  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
  30
77
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทอง
  30
78
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  30
79
  แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน ระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
80
  ร่วมแข่งขันนางไหระดับภาคชนะเลิศ
  30
81
  แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคได้รับรางวัลเหรียญทอง
  30
82
  แข่งขันโครงการของภาษาต่างประเทศได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
83
  เเข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับภาค
  30
84
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
85
  แข่งขันกีฬาเปตองระดับชนะเลิศเขต
  30
86
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
87
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 1
  30
88
  แข่งขันโครงงานอาเซี่ยนได้รางวัลชนะเลิศระดับเขต
  30
89
  เข้าร่วมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ONET) 62
  30
90
  เข้าร่วมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ONET)
  30
91
  เป็นนักเรียนชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา YC ต่อปีการศึกษา
  25
92
  เป็นคณะกรรมการคณะสีฝ่ายต่างๆ ต่อปีการศึกษา
  25
93
  นักประชาสัมพันธ์โรงเรียน ต่อปีการศึกษา
  25
94
  เป็นหัวหน้าห้อง/รองหัวหน้าห้อง ต่อปีการศึกษา
  25
95
  เก็บเงินได้ตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป แล้วนำมาแจ้ง
  25
96
  3.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  25
97
  1.แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  25
98
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  25
99
  แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  25
100
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ระดับเขต
  25
101
  รางวัลเหรียญเงินระดับเขต สพม. 32
  25
102
  เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพม.30
  25
103
  รางวัลเหรียญเงิน การเเข้งขันระดับเขต สพม. 32
  25
104
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
105
  เก็บเงินหรือส่ิงของที่มีค่า 1000 บาทขึ้นไป
  25
106
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
107
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 2
  25
108
  4.แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  22
109
  ตัดหญ้าในโรงเรียน
  20
110
  ขุดลอกคูน้ำ
  20
111
  พัฒนาสวนหย่อมภายในโรงเรียน
  20
112
  เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี (2 ครั้ง)
  20
113
  เก็บเงินได้ตั้งแต่ 501-999 บาท แล้วนำมาแจ้ง
  20
114
  เก็บสิ่งของที่มีมูลค่า 1000 บาทขึ้นไป ได้แล้วนำมาแจ้ง
  20
115
  ผ่านธรรมศึกษา ชั้นโท
  20
116
  เป็นวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร/พี่เลี้ยง กิจกรรมทางวิชาการ ระดับโรงเรียน
  20
117
  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  20
118
  เข้าค่ายผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง
  20
119
  เข้าค่ายสภานักเรียน
  20
120
  เข้าค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  20
121
  2.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  20
122
  5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  20
123
  เข้าค่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริต
  20
124
  เข้าร่วมโครงการจิตอาสาต่างๆ
  20
125
  เป็นคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ระดับห้องเรียน ต่อปีการศึกษา
  20
126
  บริการดนตรีแก่ชุมชนภายนอก ต่อครั้ง
  20
127
  บริการนาฏศิลป์แก่ชุมชนภายนอก ต่อครั้ง
  20
128
  จัดกิจกรรม open house ปี 2562
  20
129
  ช่วยงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ห้องเรียน อาคารเรียน
  20
130
  อบรมบ้านพักและสตรี
  20
131
  อบรมถักทอร้อยดวงใจ (สพม 30 )
  20
132
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
133
  อบรมกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนพุทไธสง
  20
134
  เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
  20
135
  อบรมเยาวชนต่อต้านทุจริต
  20
136
  ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
  20
137
  ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2557
  20
138
  อบรมผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง
  20
139
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
140
  ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.สระพัง
  20
141
  วัยใสหัวใจแข็งแรง
  20
142
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับเขต ลำดับที่ 3
  20
143
  ค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  20
144
  เก็บขยะรอบสนามฟุตบอล
  20
145
  ชนะเลิศแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ลำดับที่ 2
  20
146
  เข้าค่ายอัฉริยทางคริตสาสตร์
  20
147
  โครงการ To Be Number One
  20
148
  แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  20
149
  จิตอาสา
  20
150
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  20
151
  รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 4 ขึ้นไประดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 30
  20
152
  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  20
153
  การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง ระดับเขต รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
154
  แข่งขันโครงานวิทยาศาสตร์ ระดับเขต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
  20
155
  เป็นพิธีกรต้อนรับคณะกรรมการประกวดผลงานยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
  20
156
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญเงิน
  20
157
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ปีการศึกษา 2557
  20
158
  เข้าค่ายอาเซียนประจำปีการศึกษา 2557
  20
159
  แข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ระดับเขต
  20
160
  เข้าค่ายอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียน
  20
161
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียน
  20
162
  ได้คะแนน PRE MATH TEST อันดับ 2-5 ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  15
163
  แข่งขันชนะเลิศ ภายใน
  15
164
  ชนะเลิศการเเข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียน
  15
165
  การแข่งขัน Debate อันดับที่ 1
  15
166
  การประกวดอ่านฟังเสียง ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
  15
167
  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความสื่อสัตย์ ระดับโรงเรียน
  15
168
  3.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  15
169
  ตัดแต่งต้นไม้
  15
170
  เก็บเงินได้ตั้งแต่ 151-500 บาท แล้วนำมาแจ้ง
  15
171
  พัฒนาแปลงเกษตร
  15
172
  ปลูกต้นไม้
  15
173
  เก็บเงินหรือส่ิงของที่มีค่า 101-500 บาท
  15
174
  ช่วยครูกรอกข้อมูลระบบโปรแกรมต่างๆ ของโรงเรียนจำนวนมาก
  15
175
  ช่วยครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
  15
176
  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
  15
177
  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโรงเรียน
  15
178
  ช่วยครูกรองข้อมูลในระบบต่างๆ ของโรงเรียน
  15
179
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  15
180
  แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโรงเรียน
  15
181
  1.แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโรงเรียน
  15
182
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโรงเรียน
  12
183
  2.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโรงเรียน
  12
184
  แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  12
185
  4.แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  12
186
  ผ่านธรรมศึกษา ชั้นตรี
  10
187
  5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  10
188
  เข้าร่วมค่ายวิชาการ ระดับโรงเรียน
  10
189
  ล้างห้องน้ำ
  10
190
  ทำความสะอาดห้องโสตทัศนศึกษา
  10
191
  ทำความสะอาดห้องประชุม
  10
192
  เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี (1 ครั้ง)
  10
193
  ทำความสะอาดป้ายโรงเรียน
  10
194
  เก็บเงินได้ตั้งแต่ 51-150 บาท แล้วนำมาแจ้ง
  10
195
  เก็บสิ่งของที่มีมูลค่า 100 บาทขึ้นไป ได้แล้วนำมาแจ้ง
  10
196
  เป็นพยานในการจับนักเรียนที่ลักขโมยของในคาบเรียน
  10
197
  เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก
  10
198
  ถางหญ้า
  10
199
  เป็นพิธีกรและนันทนาการงานปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่
  10
200
  เป็นพิธีกรงานเกษียณอายุราชการครู
  10
201
  เป็นพิธีกรวันไหว้ครู
  10
202
  บำเพ็ญประโยชน์ สร้างป่าเพื่อสังคม
  10
203
  ผ่านการอบรม ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงิน ระดับจังหวัด
  10
204
  เข้าร่วมอบรมโครงการ zero watch school ระดับจังหวัด
  10
205
  เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้หรือทักษะในกลุ่มของสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
  10
206
  แข่งขัน science show เหรียญทอง ที่ 2 ระดับเขต
  10
207
  เป็นพิธีกรสัปดาห์อาเซียน
  10
208
  เป็นผู้เตรียมสถานที่วันไหว์ครู
  10
209
  เตรียมงานงานเกษียณอายุราชการครู
  10
210
  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
  10
211
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาโซนหุบเขา
  10
212
  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความสื่อสัตย์ระดับโรงเรียน
  10
213
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตแข่งขันธูปเทียนแพ
  10
214
  เป็นผู้เตรียมสถานที่สัปดาห์อาเซียน
  10
215
  เตรียมสถานที่วันแม่แห่งชาติ
  10
216
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
  10
217
  เป็นผู้มีความเป็นเลิศทาด้านวิทยาศาสตร์
  10
218
  เป็นผู้รักการออมดีเยี่ยม
  10
219
  ชนะเลิศ ระดับโรงเรียน
  10
220
  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
221
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันASEAN QUIZ เนื่องในวันอาเซียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
222
  ช่วยงานโรงเรียน
  10
223
  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
  10
224
  เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)
  10
225
  เข้าค่ายวิทยาศาสต์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  10
226
  แข่งขันเครื่องบินพลังยาง(ระดับจังหวัด)เหรียญทองแดง
  10
227
  เข้าร่วมโครงการ "สานฝันพยาบาล" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น
  10
228
  ได้รับรางวัลคนดี ศรี บ.ท.
  10
229
  ได้รางวัลเหียญทอง รองชะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต แข่งขันสร้าง webpage ประเภท text editor
  10
230
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับเขต
  10
231
  แสดงละครโครงการ นักเรียน บท. ทำดีเพื่อพระราชา
  10
232
  ช่วยครูทำงานนอกเวลาเรียน/หลังเลิกเรียน
  10
233
  ช่วยครูจัดกิจกรรม
  10
234
  ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับอันตราย
  10
235
  ทำความดี
  10
236
  เก็บขยะลงถัง
  10
237
  ช่วยครูจัดบอร์ดวิชาการ
  10
238
  เก็บขยะลงถัง2
  10
239
  ล้างห้องน้ำนักเรียนชายทั้งหมด
  10
240
  ล้างห้องน้ำนักเรียนหญิงทั้งหมด
  10
241
  ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
  10
242
  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
  10
243
  เก็บขยะลงถัง3
  10
244
  เก็บขยะ
  10
245
  ให้อาหารไก่
  10
246
  อุทิศตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นร.สภานักเรียน (รวมกิจกรรม)
  10
247
  ผู้ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรม
  10
248
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ)
  10
249
  ธนาคารขยะ
  10
250
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (อันดับ 2)
  10
251
  เก็บเงินหรือส่ิงของที่มีค่า 1-100 บาท
  10
252
  ตัดไม้
  10
253
  กิจกรรมวันไหว้ครูปี57
  10
254
  เป็นพยานในการจับนักเรียนที่ลักขโมยตารางเรียน
  10
255
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
256
  จัดงานวันวิทยาศาสตร์
  10
257
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา
  10
258
  รองชนะเลิศอันดับ2แข่งขันการจัดตู่ปลา
  10
259
  เป็นคณะกรรมการดำเนินงานวันวิทยาศาสตร์
  10
260
  ช่วยงานกิจกรรมโรงเรียน
  10
261
  ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันจรวจขวดน้ำ
  10
262
  เป่าดุริยางค์
  10
263
  ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
  10
264
  ทำความสะอาดหอประชุมทั้งหมด
  10
265
  ผู้ช่วยกรรมการสอบธรรมศึกษา
  10
266
  เก็บสิ่งของได้ เช่นโทรศัพท์ แล้วแจ้งครูให้ประกาศหาเจ้าของ
  10
267
  เก็บและคัดแยกขยะจำนวนมาก
  10
268
  ช่วยครูจัดกิจกรรม/จัดบอร์ดวิชาการ
  10
269
  ล้างห้องน้ำนักเรียนชายทั้งหมด
  10
270
  ทำความสะอาดห้องสมุดทั้งหมด
  10
271
  ล้างห้องน้ำนักเรียนหญิงทั้งหมด
  10
272
  3.แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโรงเรียน
  8
273
  แข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโรงเรียน
  8
274
  ทำความสะห้องเรียน
  5
275
  แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับโรงเรียน
  5
276
  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับโรงเรียน
  5
277
  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขัน debate
  5
278
  ทำความสะอาดห้องสมุด2
  5
279
  ทำความสะอาดห้องสมุด1
  5
280
  ทำความสะอาดห้องสมุด3
  5
281
  อาสาช่วยครูถือของ
  5
282
  ช่วยปิดไฟฟ้า ปิดพัดลมในห้องเรียนที่ลืมปิดไว้
  5
283
  ช่วยงานโรงเรียน เช่น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ รดน้ำต้นไม้
  5
284
  เก็บสิ่งของได้ เช่นโทรศัพท์ แล้วแจ้งครูให้ประกาศหาเจ้าของ
  5
285
  ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
  5
286
  ทำความสะอาดห้องสมุด
  5
287
  ทำความสะอาดห้องสมุด/เก็บขยะ/จัดหนังสือ
  5
288
  ช่วยปิดไฟฟ้า ปิดพัดลมในห้องเรียนที่ลืมปิดไว้
  5
289
  อาสาช่วยครูถือของ
  5
290
  ช่วยงานโรงเรียน เช่น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ รดน้ำต้นไม้
  5
291
  จัดห้องโสตทัศนศึกษา/ห้องประชุม
  5
292
  ทำความสะอาดห้องเรียน/เก็บขยะ
  5
293
  กวาดขยะใต้ถุนอาคารเรียน
  5
294
  เก็บขยะ และคัดแยกขยะ
  5
295
  4.แข่งขันได้รับรางวัลชมเชย ระดับโรงเรียน
  5
296
  เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา
  5
297
  5.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับโรงเรียน
  5
298
  เก็บเงินได้ตั้งแต่ 10-50 บาท แล้วนำมาแจ้ง
  5
299
  เก็บสิ่งของได้
  5
300
  เก็บขยะบริเวณโรงเรียน
  5
301
  ทำความสะอาดห้องเรียน
  5
302
  รดน้ำต้นไม้
  5
303
  เข้าร่วมสอบธรรมะทางก้าวหน้าระดับประเทศ
  5
304
  รางวัลอันดับที 3 เนื่องในวันอาเซียนของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  5
305
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณิตศาสตร์ จังหวัด
  5
306
  ได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ วิทยาศาสตร์
  5
307
  ชนะเลิศอันดับี่ 3 การเเข่งขันในวันอาเซียนระดับโรงเรียน
  5
308
  ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับโรงเรียน
  5
309
  เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
  5
310
  เข้าร่วมติว O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัดโดย สพม.30
  5
311
  กวาดห้อง
  5
312
  เก็บสิ่งของได้
  5
313
  จัดโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน
  5
314
  เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพภายใน
  5
315
  เก้บสิ่งของได้
  5
316
  รดน้ำต้มไม้
  5
317
  นำขยะไปทิ้ง
  5
318
  แข่งขันภายในโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (อันดับ 3 หรือ เข้าร่วม)
  5
319
  ยกของช่วยคุณครู
  5
320
  ถอนหญ้า
  5
321
  ลบกระดาน
  5
322
  ตัดหญ้า
  5
323
  ร่วมกันพัฒนาเขตพื้นที่ให้สะอาดมากขึ้น
  4
324
  กวาดห้องสมุดเล็กน้อย
  3
325
  เช็ดกระจกห้องเล็กน้อย
  3
326
  ถูพื้นห้องเล็กน้อย
  3
327
  กวาดห้องเรียนเล็กน้อย
  3
328
  ล้างห้องน้ำครูเล็กน้อย
  3
329
  ล้างห้องน้ำนักเรียนหญิงเล็กน้อย
  3
330
  ล้างห้องน้ำนักเรียนชายเล็กน้อย
  3
331
  เก็บขยะในโรงรถเล็กน้อย
  3
332
  ช่วยครูยกโต๊ะ/เก้าอี้/ทำความสะอาด
  3
333
  ทำความดีปานกลาง
  3
334
  จิตอาสาปานกลาง
  2
335
  จิตอาสาเล็กน้อย
  2
336
  ทำความดีเล็กน้อย
  2
337
  ddd
  2
338
  กวาดห้องสมุดเล็กน้อย
  2
339
  ช่วยครูยกโต๊ะ/เก้าอี้/ทำความสะอาด
  2
340
  เก็บขยะในโรงรถเล็กน้อย
  2
341
  ล้างห้องน้ำนักเรียนชายเล็กน้อย
  2
342
  ล้างห้องน้ำนักเรียนหญิงเล็กน้อย
  2
343
  กวาดห้องเรียนเล็กน้อย
  2
344
  ถูพื้นห้องสมุดเล็กน้อย
  2
345
  เช็ดกระจกห้องสมุดเล็กน้อย
  2
346
  จัดหนังสือเล็กน้อย
  2
347
  ล้างห้องน้ำครูเล็กน้อย
  2
348
  ลงเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  2
349
  คัดแยกขยะในจุดที่รับผิดชอบ
  2
350
  ทำความสะอาดเล็กน้อย
  2